unsplash-mZNRsYE9Qi4-me

Mi­ten voim­me aut­taa?

Olem­me tääl­lä si­nua var­ten

Ota yh­teyt­tä!

Löy­dät suo­men­kie­li­sen tu­ki­foo­ru­mim­me osoit­tees­ta sup­port.oi­dom.com/fi/


Tu­ki­foo­ru­min haun avul­la pys­tyt et­si­mään oh­jei­ta juu­ri ha­lua­mas­ta­si aihe-alu­ees­ta. Jos et löy­dä vas­taus­ta ky­sy­myk­see­si, voit lä­het­tää vies­tin si­vun ala­reu­nas­ta löy­ty­vän chat-laa­ti­kon kaut­ta ja tu­ki­tii­mim­me ot­taa vies­ti­si mah­dol­li­sim­man pian kä­sit­te­lyyn. Voit lä­het­tää meil­le myös vies­tin ohei­sel­la lo­mak­keel­la.

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text