color code book

Si­vu­poh­jat

Oidom-sivun tekeminen alkaa aina sivupohjan valinnasta. Voit valita perustan sivustollesi valmiista sivupohjistamme tai aloittaa (melkein) puhtaalta pöydältä ja lisätä tarvittavat osiot itse.

Ennen kuin valitset sivupohjan, kannattaa käyttää hetki tulevan sivusi sisällön suunnitteluun: miten paljon tekstiä sivulle on tulossa ja millaisia muita elementtejä tarvitset. Vaikka osioiden lisäys ja poistaminen onkin Oidomin kautta helppoa, nopeiten pääset alkuun, kun valitun sivupohjan rakenne on jo valmiiksi samanlainen millaiseksi haluaisit oman sivusi. Valittuasi sivupohjan pääset heti muokkaamaan sen värit ja fontit haluamaksesi. Voit myös ohittaa teeman räätälöinnin ja ryhtyä heti korvaamaan valmiiksi lisättyjen osioiden sisältöä omillasi.


Alle olemme listanneet tällä hetkellä sivustosi perustaksi valittavissa olevat sivupohjat.

1616163705148_suola-me.png

Suola

Tässä tum­ma­poh­jai­ses­sa si­vu­poh­jas­sa ruo­ka­ku­vien värikkyys korostuu. Ne suo­ras­taan nos­tat­ta­vat veden kielelle.

1616163705115_pienikukkakauppa-me.png

Kuk­kakaup­pa

Kompakti, sym­paat­ti­nen yhden sivun koko­nai­suus pienelle yri­tyk­sel­le, jossa on varattu omat osionsa lyhyelle esit­te­lyl­le, re­fe­rens­si­ku­vil­le ja yh­teys­tie­doil­le.

1616163704792_portfolio-me.png

Portfolio

Tässä ra­ken­teel­taan sekä vä­ri­maa­il­mal­taan ää­rim­mil­leen pel­kis­te­tys­sä si­vu­poh­jas­sa, lisätyt kuvat saavat puhua puo­les­taan

1616163705076_luovatoimisto-me.png

Luova toimisto

Tässä yk­si­vui­ses­sa si­vu­poh­jas­sa on valmiit osiot, joiden avulla pystyt kertomaan pe­rus­tie­dot yri­tyk­ses­tä­si sekä lisäämään asiak­kai­de­si suo­sit­te­lut.

1616163705117_syyskarkelot-me.png

Syys­kar­ke­lot

Ta­pah­tu­ma­si­vun muotoon ra­ken­net­tu sivupohja sisältää yk­sin­ker­tai­sen si­vu­ra­ken­teen ja syksyisen vä­ri­tee­man, jota voit helposti ha­lu­tes­sa­si vaihtaa.

1616163705133_kuumintahottia-me.png

Kuuminta hottia

Tällä si­vu­poh­jal­la esittelet helposti tuot­tei­de­si omi­nai­suu­det tekstin ja kuvin. Voit tar­vit­taes­sa helposti muokata pas­tel­li­mais­ta vä­ri­maa­il­maa ha­lua­maa­si suuntaan.

1616163705104_paivaunia-me.png

Päiväunia

Tämä sivupohja rakentuu blogiin li­sä­tyis­tä ar­tik­ke­leis­ta. Voit ha­lu­tes­sa­si tietenkin lisätä sivullesi muutakin sisältöä kuin ar­tik­ke­le­ja.

1616163705191_taksi-me.png

Taksi

Tak­siy­ri­tyk­sen sivulta on en­siar­voi­sen tärkeää löytää heti mihin soittaa, kun kyytiä tarvitsee. Siitä on pidetty huoli tässä pohjassa, jossa on varattu tilaa myös pal­ve­lui­den esit­te­lyl­le ja hin­nas­tol­le

1616163705111_tassutarha-me.png

Tas­su­tar­ha

Tässä sym­paat­ti­ses­sa si­vus­to­koko­nai­suu­des­sa on varattu runsaasti tilaa kuville ja pal­ve­lui­den esit­te­lyl­le.

1616163705225_topposet-me.png

Töppöset

Tämä kont­ras­teil­la pelaava, tum­ma­sä­vyt­tei­nen sivupohja soveltuu mainiosti esi­mer­kik­si kausi­tuot­tei­den esit­te­ly­si­vuk­si.

1616163704944_jaanam-me.png

Jaana M.

Tar­vit­set­ko itsellesi port­fo­lion ja mah­dol­li­suu­den pitää blogia? Tämä sivupohja on ku­va­pai­not­tei­nen, mutta sisältää myös ar­tik­ke­li­nos­to­ja.

1616163705117_lounastauko-me.png

Lou­nas­tau­ko

Etätöiden mels­kees­sä lou­nas­tauot usein unohtuvat tai ovat ainakin muut­ta­neet muotoaan. Vaikka tilaukset hoi­tui­si­vat­kin pääosin muuta kautta, on hyvä pitää net­ti­si­vul­la saa­ta­vil­la ajan­ta­sai­nen tarjonta ja yh­teys­tie­dot. Tässä mainio pohja siihen.

1616163705125_omh-fi-me.png

OMH!

Tässä yk­sisi­vui­ses­sa yri­ty­se­sit­te­lys­sä on valmiiksi mallailtu omat osionsa in­fo­teks­til­le, hin­nas­tol­le, si­jain­nil­le sekä yh­teys­tie­doil­le. Unoh­ta­mat­ta tie­ten­kään ku­va­gal­le­ri­aa.

1616163705194_maijamatti-me.png

Maija&Matti

Harvoin pa­pe­ri­seen hää­kut­suun saa lisättyä kaikkea tar­peel­lis­ta tietoa, eikä niitä pysty lä­het­tä­mi­sen jälkeen päi­vit­tä­mään. Miksette tekisi in­fo­pa­ket­tian­ne helposti ajan tasalla pi­det­tä­vän net­ti­si­vun muotoon?

1616163704796_tyhjasivupohja-me.png

Tyhjä sivupohja

Aloita sivustosi (melkein) puhtaalta pöydältä! 

Tässä si­vu­poh­jas­sa on lisättynä vain etusivu, mutta kaikki osiot ja toi­min­nal­li­suu­det, jotka löytyvät muista si­vu­poh­jis­ta ovat luon­nol­li­ses­ti li­sät­tä­vis­sä myös tähän pohjaan.