Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­ti­moin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Nap­pu­la­tyy­lien muok­kauk­seen on tuotu mah­dol­li­suus muokata muun muassa nappulan font­tia­se­tuk­sia sekä hover-tyylejä. Nap­pu­la­tyy­lin uok­kaus­nä­ky­mään on lisäksi lisätty pieni esi­kat­se­lu jonka avulla pystyt näkemään mitä muutoksia tyyliin teet, vaikkei nappulaa oikean puolen si­vu­nä­ky­mäs­sä olisikaan näkyvillä.

Pa­ran­nuk­set ja bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys sisälsi tuttuun tapaan myös pa­ran­nuk­sia, kor­jauk­sia ja op­ti­moin­te­ja Oidomin käyt­tö­liit­ty­mään sekä jul­kais­tu­jen sivujen toi­min­taan.