29.4.2022 Oidom-päivitys 

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.


Uudet omi­nai­suu­det

Tä­män­ker­tai­sen päi­vi­tyk­sen suurimmat uutuudet ovat ar­tik­ke­lin muok­kauk­ses­sa: olemme sel­keyt­tä­neet ar­tik­ke­lin muok­kauk­sen si­vu­pals­tan näkymää sekä siir­tä­neet ar­tik­ke­lin ulkoasuun liittyvät asetukset kokonaan omaksi koko­nai­suu­dek­seen. Uu­dis­tet­tu ar­tik­ke­lin ulkoasun muokkaus mah­dol­lis­taa myös sen, että ar­tik­ke­lin ul­koa­sua­se­tuk­sia pystyy tästä lähtien tal­len­ta­maan ja käyt­tä­mään hyödyksi muissa ar­tik­ke­leis­sa. 

Pa­ran­nuk­set ja bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys sisälsi kor­jauk­sia viime aikoina ra­por­toi­tui­hin bugeihin sekä pa­ran­nuk­sia ja op­ti­moin­te­ja olemassa oleviin omi­nai­suuk­siin ja jul­kais­tu­jen sivujen toi­min­taan. Näihin kuului muun muassa ot­sik­ko­ta­so­jen parannus Tarina-osiossa sekä editorin käyt­tö­liit­ty­mäe­le­ment­tien yh­te­näis­tä­mis­tä. Lisäksi kor­ja­sim­me jul­kais­tuil­la sivuilla mo­bii­li­koos­sa esiin­ty­neen ongelma, jossa menu-ikoni asettui osittain teks­ti­lo­gon päälle ti­lan­teis­sa, jossa logon teksti oli normaalia pidempi.