29.3.2022 Oidom-päivitys

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Olemme lisänneet valikon ase­tuk­siin va­lit­ta­vak­si 3 uutta vaih­toeh­tois­ta asettelua. Pääset tsek­kaa­maan ja tes­taa­maan niitä omalla sivullasi klik­kaa­mal­la va­lik­koa­luet­ta ja va­lit­se­mal­la si­vu­pal­kis­ta kohdan Asettelu.

Pa­ran­nuk­set

Ele­ment­tien jär­jes­te­ly ja poisto valmiissa osioissa on ta­pah­tu­nut tähän asti pel­käs­tään si­vu­pals­tan ele­ment­ti­lis­tauk­sen kautta. Nyt siirrot ja poistot on­nis­tu­vat helposti myös viemällä hiiri halutun elementin päälle ja klik­kaa­mal­la esiin tulevia toi­min­to­pai­nik­kei­ta.

Bu­gi­kor­jauk­set

Myös tämä päivitys sisälsi tuttuun tapaan kor­jauk­sia viime aikoina ra­por­toi­tui­hin bugeihin.

  • Tehty kor­jauk­sia ongelmiin joiden takia sivujen sisällöt editorin puolella näyttivät joissain ti­lan­teis­sa eri­lai­sel­ta kuin jul­kais­tul­la sivulla
  • Joissain va­lik­koa­set­te­luis­sa sul­kui­ko­ni asettui linkkien päälle mo­biii­nä­ky­mäs­sä. X on siirretty nyt oikeaan paikkaan
  • Ja­ko­ku­vis­sa havaittu ongelma on korjattu
  • Esi­merk­ki­ku­vien poisto ar­tik­ke­liin lisätyssä gal­le­rias­sa toimii taas nor­maa­lis­ti
  • Ar­tik­ke­lin ja­koi­ko­nit olivat edel­li­ses­sä päi­vi­tyk­ses­sä luis­kah­ta­neet pois pai­koil­taan. Nyt ne ovat taas keskellä
  • Va­lik­koa­lu­eel­le li­sät­ty­jen SVG-tie­dos­to­jen koko mo­bii­li­nä­ky­mäs­sä on korjattu