2.6.2022 Oidom-päivitys

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Uusien domainien re­kis­te­röi­mi­nen onnistuu nyt suoraan Oidomin hal­lin­ta­pa­nee­lin kautta. Voit myös siirtää olemassa olevien domainien hallinnan Oidomiin. Do­main­hal­lin­nan en­sim­mäi­ses­sä versiossa tuettujen do­main­päät­tei­den lista on vielä rajatut (.net .com .org .info .eu), mutta lisää päätteitä on tulossa heti al­kusyk­sys­tä!

Pa­ran­nuk­set ja bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys sisälsi myös pa­ran­nuk­sia, kor­jauk­sia ja op­ti­moin­te­ja Oidomin käyt­tö­liit­ty­mään sekä jul­kais­tu­jen sivujen toi­min­taan. Mukana oli esi­mer­kik­si op­ti­moin­te­ja jul­kais­tu­jen sivujen HTML-koodin ra­ken­tee­seen. Kor­ja­sim­me muun muassa ar­tik­ke­lin yläosan taus­ta­ku­van muok­kauk­ses­sa ilmenneen bugin sekä teimme kor­jauk­sen jul­kais­tuil­le sivuille ti­lan­tee­seen, jossa sisältö saattoi 'hypähtää' sivuston latauksen jälkeen inforivin ollessa päällä.