Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det ja pa­ran­nuk­set

Eväs­te­va­roi­tuk­seen on lisätty kaksi uutta aset­te­lu­mal­lia: toisella uusista de­sig­nis­ta saat eväs­te­va­roi­tuk­se­si ha­lu­tes­sa­si entistä kom­pak­tim­paan muotoon selaimen alaosaan ja toinen mah­dol­lis­taa va­roi­tuk­sen näyt­tä­mi­sen se­lain­nä­ky­män oikeassa ala­reu­nas­sa.


Muita uusia omi­nai­suuk­sia ja pa­ran­nuk­sia olemassa oleviin toi­min­nal­li­suuk­siin ovat muun muassa mah­dol­li­suus mää­ri­tel­lä lomakkeen vas­taa­not­ta­jak­si useampi säh­kö­pos­tio­soi­te ja tiivistää va­lik­koa­lu­een asettelua "Kompakti valikko" -asetuksen avulla.


Sivuston julkaisua Oidomissa pystyy jatkossa ko­kei­le­maan ilman luot­to­kort­titie­to­jen syöttöä ko­kei­lu­jak­son aikana.

Bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys sisälsi myös useita yleisiä kor­jauk­sia ja op­ti­moin­te­ja Oidomin käyt­tö­liit­ty­mään sekä jul­kais­tu­jen sivujen ja osioiden toi­min­taan. Kor­ja­tuk­si tuli muun muassa ar­tik­ke­lilis­tauk­sis­sa ilmennyt bugi, jonka takia ar­tik­ke­lien järjestys ei muuttunut ti­lan­teis­sa, jossa ar­tik­ke­lin päi­vä­mää­rää oli päi­vi­tet­ty.