19.1.2022 Oidom-päivitys

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­ti­moin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Täy­den­sim­me Oidomin Eväs­te­va­roi­tus-työkalua omi­nai­suu­del­la, jonka avulla sivuston vieralija pystyy muut­ta­maan alussa va­lit­se­maan­sa eväs­tea­se­tus­ta myös jäl­ki­kä­teen. Käy­tän­nös­sä sivuston alaosaan lisätään linkki, jota klik­kaa­mal­la käytttäjä saa avattua uudestaan alussa esiin tulleen eväs­te­va­roi­tuk­sen. Ase­tuk­sis­ta voidaan määrittää linkissä näkyvä teksti ja missä kohdin sivuston alaosaa se näytetään.

Pa­ran­nuk­set

Olemme tehneet tehneet op­ti­moin­te­ja jul­kais­tu­jen sivujen va­lik­ko­jen ja fonttien la­tau­tu­mi­seen. Näistä muok­kauk­sis­ta tykkäävät sekä ha­ku­ko­neet että käyttäjät, koska sivut la­tau­tu­vat aiempaa nopeammin ilman turhia välk­ky­mi­siä

Bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys piti sisällään myös bu­gi­kor­jauk­sia.

  • Faviconin li­sää­mi­ses­sä havaittu ongelma on korjattu.
  • Mac-käyt­tö­jär­jes­tel­män uusin versio (Monterey) toi mukanaan Chrome-selaimen käyt­tä­jil­le bugin, jonka takia jul­kais­tu­jen si­vus­to­jen si­säl­löis­sä näkyi pai­koi­tel­len sangen erikoisia merkkejä ta­vu­tus­vii­vo­jen paikalla. Tähän on tuotu korjaus Oidomin uusim­mas­sa versiossa.