17.2.2022 Oidom-päivitys

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Osio­edi­to­ris­ta tuttujen ele­ment­tien (mm. sarakkeet ja nappulat) lisäys onnistuu nyt myös ar­tik­ke­lei­hin. Jatkossa uudet elementit tulevat au­to­maat­ti­ses­ti saa­ta­vil­le sekä osio­edi­to­rin kautta luotuihin osioihin että ar­tik­ke­li­hin.

Pa­ran­nuk­set

Hel­po­tim­me osio­edi­to­rin kautta li­sät­ty­jen ele­ment­tien hallintaa. Ele­ment­tien jär­jes­tä­mi­nen ja poisto onnistuu jatkossa viemällä hiiren kursorin elementin päälle ja klik­kaa­mal­la elementin oikeaan ylä­kul­maan il­mes­ty­viä toi­min­to­pai­nik­kei­ta. Tulevissa päi­vi­tyk­sis­sä tuomme nämä ele­ment­tien hal­lin­noin­tia no­peut­ta­vat toi­min­to­pai­nik­keet myös niihihn val­mii­siin osioihin joista ne vielä puuttuvat, esi­mer­kik­si gal­le­ri­aan.


Ot­si­koi­den koot jul­kais­tu­jen sivun mo­bii­li­ver­siois­sa ovat pai­koi­tel­len saat­ta­neet olla aivan liian isoja. Tässä päi­vi­tyk­ses­sä toimme pa­ran­nuk­sia ot­si­koi­den mo­bii­li­kokoi­hin ja nyt ne mahtuvat kautta linjan paremmin myös pie­nem­piin ruutuihin. Tii­vis­tim­me myös Tarina-osion mo­bii­lia­set­te­lua pois­ta­mal­la  turhaa tyhjää tilaa.


Olemme saaneet pa­lau­tet­ta, että jul­kais­tu­jen si­säl­tö­jen tavutus toimii välillä vähän turhankin hanakasti. Si­säl­tö­teks­tien tavutusta on hiottu en­ti­ses­tään ja tehdyillä muu­tok­sil­la olemme pyrkineet siihen, että tekstejä ta­vu­tet­tai­siin ai­noas­taan silloin kun tila muuten loppuisi kesken esi­mer­kik­si ka­peam­mis­sa pals­tois­sa ja mo­bii­li­näy­töis­sä.

Bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys piti tuttuun tapaan sisällään myös kor­jauk­sia ra­por­toi­tui­hin bugeihin.

  • Valikon varjo-ase­tuk­ses­sa ollut ongelma on korjattu ja sen käyt­tä­mi­nen onnistuu taas nor­maa­lis­ti.
  • Eväs­te­va­roi­tus-työkalun eväs­tea­se­tuk­set-linkin värin aset­ta­mi­nen on korjattu.
  • Har­maa­sä­vy-muotoon tal­len­net­tu­jen kuvien la­taa­mi­nen si­vus­tol­le onnistuu jatkossa.
  • Joissain ta­pauk­sis­sa jul­kais­tun sivun mo­bii­li­me­nu-ikoni saattoi mennä ruudun ul­ko­puo­lel­le. Tämä on nyt korjattu.