10.3.2022 Oidom-päivitys

Huo­mioit­han, että sinun täytyy julkaista sivustosi uudelleen saa­dak­se­si mah­dol­li­set pa­ran­nuk­set ja op­timoin­nit käyttöön.

Uudet omi­nai­suu­det

Nyt voit upottaa Oidom-ko­ti­si­vusi si­säl­töi­hin entistä helpommin myös ää­ni­tie­dos­to­ja. Li­sää­mäl­lä ää­ni­tie­dos­to-elementin sivulle tai ar­tik­ke­liin, pystyt mää­rit­tä­mään linkin esi­mer­kik­si Google drivessa tai Soundclou­dis­sa olevaan ää­ni­tie­dos­toon. Oidom lisää antamasi linkin pe­rus­teel­la sopivan soittimen käyttöön.

Pa­ran­nuk­set

Tämän ker­tai­ses­sa päi­vi­tyk­ses­sä tehdyt pa­ran­nuk­set kes­kit­tyi­vät suurilta osin jul­kais­tu­jen sivujen kuvien la­tau­tu­mi­seen. Lisäsimme koodin puolelle kuviin liittyviä li­sä­mää­rei­tä pa­ran­ta­maan la­tausai­ko­ja ja otimme kuvien la­taa­mi­seen käyttöön lazy load -tekniikan. Käy­tän­nös­sä lazy loadin avulla kuvat ladataan vasta siinä vaiheessa, kun sivulla sk­rol­la­taan kuvan kohdalle.

Bu­gi­kor­jauk­set

Päivitys piti sisällään tuttuun tapaan myös viime viikkoina il­men­nei­den bugien kor­jauk­sia:

  • Muutoksia eväs­te­va­roi­tuk­sen mo­bii­li­nä­ky­mään: huomioitu sisältöön lisätyt pitkät linkit
  • Kor­jauk­sia ot­sik­ko­tyy­lei­hin, joissa on ilmennyt eroja edi­to­ri­nä­ky­män ja julkastun sivun välillä
  • Pie­nen­ty­neet font­ti­koot mo­bii­li­me­nun puolella on pa­lau­tet­tu ennalleen
  • Vi­su­aa­li­sia pa­ran­nuk­sia ja kor­jauk­sia Oidomin käyt­tö­liit­ty­mään
  • iPhonella otettujen ruu­tu­kaap­paus­ten lisäys ei on­nis­tu­nut tie­dos­to­jen hal­lin­taan. Tämän ai­heut­ta­nut ongelma on korjattu.