unsplash-US9Tc9pKNBU-me

Oi­do­min omi­nai­suu­det

Help­po si­säl­lön­muok­kaus

Mo­nes­sa pe­rin­tei­sem­mäs­sä si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä si­vus­ton si­säl­lön edi­toin­ti­nä­ky­mä ja var­si­nai­nen sivu ovat eriy­tet­ty toi­sis­taan. Oi­do­mis­sa WY­SIWYG-edi­to­ri on upo­tet­tu si­vun si­sään, jol­loin teks­tien tyy­lit ja ku­vien pai­kat vas­taa­vat oi­kean si­vun ase­tuk­sia. Eli pää­set li­sää­mään ja muok­kaa­maan si­säl­tö­jä suo­raan si­vu­nä­ky­mäs­sä. Täl­löin näet te­ke­mä­si muu­tok­set ja nii­den vai­ku­tuk­set si­vustosi ul­koa­suun heti il­man eril­li­siä esi­kat­se­lu­vai­hei­ta ja saat teh­tyä tar­vit­ta­vat kor­jauk­set en­nen kuin jul­kai­set si­vus­ton uu­des­taan.

Rää­tä­löi­tä­vis­sä ole­va ul­koa­su

Kun läh­det te­ke­mään si­vus­toa, voit va­li­ta ul­koa­sun val­miik­si suun­nit­te­le­mis­tam­me mal­li­poh­jis­ta. Mi­kä­li sivu­poh­ja vä­ri­va­lin­toi­neen ei­ kui­ten­kaan ole ihan sel­lai­nen kuin ha­luat, voit muo­ka­ta sitä oman ma­kusi mu­kaan mil­loin vain.

Hel­pos­ti li­sät­tä­vät osiot eri tar­koi­tuk­siin

Jos tar­vit­set ko­ti­si­vul­le­si enem­män osioi­ta mitä val­miit si­vus­to­poh­jat tar­joa­vat: ei hä­tää, pys­tyt li­sää­mään osioi­ta li­sää kat­ta­vas­ta osio­va­li­koi­mas­ta, jota täy­den­näm­me sään­nöl­li­ses­ti uusil­la vaih­toeh­doil­la ja aset­te­lu­mal­leil­la.

Si­sään­ra­ken­net­tu ku­va­pank­ki

Oi­do­mis­sa on si­sään­ra­ken­net­tu­na ku­va­pank­ki, jon­ka ku­via voit va­paas­ti hyö­dyn­tää ko­ti­si­vusi ku­vi­tuk­ses­sa. Tämä tar­koit­taa, että käy­tös­sä­si on Unsplash-pal­ve­lun päi­vit­täin täy­den­ty­vä ku­va­vir­ta, jos­sa on yli 900 000 ku­vaa.

Jat­ku­va ke­hi­tys

Täl­lä si­vul­la on esi­tel­ty­nä vain mur­to-osa Oi­do­min omi­nai­suuk­sis­ta. Ko­ti­si­vu­ko­net­ta ke­hi­te­tään myös jat­ku­vas­ti eteen­päin käyt­tä­jil­tä tu­le­vien toi­vei­den pe­rus­teel­la. Par­haan ku­van Oi­do­min tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta saat, kun luot oman ti­li­si ja ko­kei­let itse mi­ten help­poa ko­ti­si­vu­jen teko par­haim­mil­laan on.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text