Kan­nat­taa­ko net­ti­si­vut tehdä Oidomilla vai WordPres­sil­lä?

Jos ha­luat teh­dä itse hy­vän­nä­köi­set net­ti­si­vut mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Oi­do­mia. WordPres­siin ver­rat­tu­na saat si­vut jot­ka ovat aina no­peat ja tie­to­tur­val­li­set il­man jat­ku­vaa päi­vit­tä­mi­sen tar­vet­ta. Oi­do­mil­la net­ti­si­vu­jen teko on hel­pom­paa ja näet suo­raan mil­tä si­vut tu­le­vat näyt­tä­mään.


Lue blogikirjoituksemme siitä miksi kotisivun tekeminen WordPressillä ei välttämättä kannata.