Domainin li­sää­mi­nen Oidom-ko­ti­si­vuil­le

Pal­ve­lum­me kautta ei vielä saa suoraan re­kis­te­röi­tyä domainia. Voit kuitenkin hankkia domainin toisesta pal­ve­lus­ta ja käyttää sitä Oidomilla tehtyihin ko­ti­si­vui­hin.

Domainin lisäys Oidom-ko­ti­si­vu­ko­nees­sa.

Voit lisätä domainin Oidomissa seu­raa­vas­ti:

  1. Klikkaa ”Julkaisu”.
  2. Domain-riviltä klikkaa ”Muokkaa”.
  3. Kohdassa ”Liitä domainisi” kirjoita uusi domain ja klikkaa +-pai­ni­ket­ta.

Kun domain on Oidomissa lisätty, voit ohjata domainisi meillä tehtyihin ko­ti­si­vui­hin vaih­ta­mal­la ni­mi­pal­ve­li­met tai A-tietueen pal­ve­lus­sa, josta domainin hankit.

Vaih­toeh­dot:

Vaih­toeh­to 1: Ni­mi­pal­ve­li­mien vaih­ta­mi­nen

Vaih­toeh­to 2: A-tietueen vaih­ta­mi­nen


Vaih­toeh­to 1: Ni­mi­pal­ve­li­mien vaih­ta­mi­nen

Voit vaihtaa domainin ni­mi­pal­ve­li­met meille. Jos vaihdat meidän ni­mi­pal­ve­li­met, tällöin jatkossa domainin DNS-asetukset muutetaan kauttamme. Ni­mi­pal­ve­li­mem­me ovat:

ns1.vercel-dns.com
ns2.vercel-dns.com

Huo­maat­han, että ni­mi­pal­ve­li­mien vaihdossa voi mennä tunteja (jopa vuo­ro­kausi). Kun vaihdos on tehty, tulee kotisivut vielä julkaista Oidomissa uudelleen.


Vaih­toeh­to 2: A-tietueen vaih­ta­mi­nen

Voit vaihtaa pal­ve­lun­tar­joa­jal­la­si DNS-ase­tuk­sis­ta A-tietueen meille. A-tie­tu­eem­me on (vaihda esimerkin esimerkki.fi domainin tilalle oma domainisi):


esimerkki.fi A 76.76.21.21


Kentät menevät seu­raa­vas­ti: kenttä NAME on esimerkki.fi, kenttä TYPE on A ja kenttä DES­TI­NA­TION on 76.76.21.21. TTL arvoksi voi asettaa 360 (tar­koit­taa käy­tän­nös­sä kuutta minuuttia).

Yleensä ohjataan myös www. Esi­mer­kik­si www.esimerkki.fi toimii vasta, kun lisäät sille oman A tai CNAME -tietueen.

Lisää siis joko A-tietue (vaihda esimerkki.fi tilalle oma domainisi):


www.esimerkki.fi A 76.76.21.21


tai (ei molempia)


www.esimerkki.fi CNAME esimerkki.fi


Huo­maat­han, että tietueen vaih­tu­mi­seen en­sim­mäi­sel­lä kerralla voi mennä muutama tunti eli vaihdos tapahtuu viiveellä (viive riippuu A-tietueen TTL-arvosta).

Kun vaihdat vain A-tietueen osoit­ta­maan meille, hal­lin­noit edelleen muita dns-tietoja nykyisen pal­ve­lun­tar­joa­ja­si kautta. Näihin ase­tuk­siin kuuluu esi­mer­kik­si säh­kö­pos­tioh­jauk­set.