Eväs­te­va­roi­tus

Net­ti­si­vusi vie­rai­li­jal­le en­sim­mäi­sek­si näy­tet­tä­vän eväs­te­va­roi­tuk­sen avulla voit kertoa käyt­tä­jäl­le ko­ti­si­vusi eväs­te­käy­tän­nöis­tä. Eväs­te­va­roi­tuk­ses­sa näy­tet­tä­vä sisältö kannattaa pitää lyhyenä ja helposti ym­mär­ret­tä­vä­nä. Lisää tarkemmat tiedot net­ti­si­vul­la­si mah­dol­li­ses­ti käytössä olevista seuranta- yms. koodeista eril­li­sel­le sivulle.

Eväs­te­va­roi­tuk­sen ak­ti­voin­ti

Eväs­te­va­roi­tuk­sen voit ottaa käyttöön ko­ti­si­vul­le­si Asetukset-vä­li­leh­del­tä löytyvän Eväs­te­va­roi­tus-valikon kautta.

1646240457787_evastevaroituksen-kayttoonotto-og.gif

Ak­ti­voin­nin jälkeen oikealle si­vu­nä­ky­mään avautuu eväs­te­va­roi­tuk­sen esi­kat­se­lun. Voit muokata siinä näkyviä tekstejä suoraan klik­kaa­mal­la ha­lu­aa­ma­si kohtaa. Huo­mioit­han, että eväs­te­va­roi­tuk­sen ak­ti­voin­ti ko­ti­si­vul­le­si vaatii myös sivuston uudelleen julkaisun; Ennen sitä va­roi­tus­ta ei näytetä ja voit tehdä tar­vit­ta­vat muok­kauk­set rauhassa.

Eväs­te­va­roi­tuk­sen elementit

Vasemman si­vu­pals­tan elementit-listasta pystyt hal­lin­noi­maan mitä ele­ment­te­jä eväs­te­va­roi­tuk­ses­sa näytetään. Eväs­te­va­roi­tuk­ses­sa kannattaa näyttää in­fo­teks­ti (Otsikko ja/tai kappale) ja Hyväksy/Hylkää-pai­nik­keet, joilla käyttäjä voi sulkea il­moi­tuk­sen. Hylkää-pai­nik­keen avulla käyttäjä voi selata net­ti­si­vua­si niin, että vain vält­tä­mät­tö­mik­si mer­kit­se­mä­si koodit ladataan käyttöön. Voit merkata koodin vält­tä­mät­tö­mäk­si, menemällä Asetukset-vä­li­leh­den Koo­di­pät­kät-valikon kautta koodin ase­tuk­siin ja va­lit­se­mal­la “Tyyppi”-pu­do­tus­va­li­kos­ta kohdan “Vält­tä­mä­tön”. Käytä tätä vain sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mien koodien ta­pauk­ses­sa.


Linkki-elementin kautta pystyt lisäämään eväs­te­va­roi­tuk­seen lin­ki­tyk­sen sivulle, josta käyttäjä voi ha­lu­tes­saan lukea li­sä­tie­to­ja eväs­tei­den käytöstä net­ti­si­vul­la­si. Muis­tat­han päivittää si­vu­poh­ja­si mukana mah­dol­li­ses­ti tulleen Tie­to­suo­ja­se­los­te-sivun sisällöt vas­taa­maan oman net­ti­si­vusi käy­tän­tö­jä ja asetuksia. Huo­mioit­han myös, että uu­dem­mil­la sivuilla tämä Tie­to­suo­ja­se­los­te-sivu on ole­tuk­se­na luonnos-tilassa, jolloin se ei tule au­to­maat­ti­ses­ti näkyviin sivua jul­kais­taes­sa jos et ole päi­vit­tä­nyt sitä.

Eväs­te­va­roi­tuk­sen ulkoasu

Asettelu & Muotoilu -kohdan kautta pystyt hal­lin­noi­maan sitä miltä näy­tet­tä­vä va­roi­tus­laa­tik­ko näyttää. Voit muokata myös va­roi­tuk­sen värit ha­lua­mak­se­si va­lit­se­mal­la Vä­ri­maa­il­ma-valikosta käyttöön vaih­toeh­don “Oma” ja va­lit­se­mal­la haluamasi värit taustalle, teks­teil­le ja mah­dol­li­sil­le linkeille.

1646240457836_evastevaroitus-asettelumuotoilu-og.gif

Eväs­te­va­roi­tuk­ses­sa näkyviä pai­nik­kei­ta ja niiden tyylejä pääset muok­kaa­maan suoraan klik­kaa­mal­la niitä joko oikealla näkyvästä esi­kat­se­lus­ta tai vasemman si­vu­pals­tan listan kautta.

Suos­tu­muk­sen peruminen

Si­vus­tol­le kävijälle tulee antaa myös mah­dol­li­suus muuttaa alussa te­ke­mään­sä valintaa siitä, käytetään evästeitä vai ei. Suos­tu­muk­sen peruminen -kohdan kautta sivuston ala­reu­naan lisätään linkki jota klik­kaa­mal­la käyttäjä pystyy avaamaan alun eväs­te­va­roi­tus-ikkunan uudelleen ja muut­ta­maan va­lin­taan­sa. Ase­tuk­sis­ta pystytään mää­rit­tä­mään mikä teksti linkissä näytetään, minkä värinen se on ja missä kohti sivuston alareunaa, ts. footeria, se näytetään.