Facebook-kom­men­toin­nin käyt­töön­ot­to ar­tik­ke­lei­hin

Voit lisätä ar­tik­ke­lien yhteyteen kom­men­toin­nin käyt­tä­mäl­lä Face­boo­kin kom­men­toin­tiin tar­koi­tet­tua lisäosaa.


Voit tehdä lin­ki­tyk­sen Face­boo­kin joko omalla käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la­si tai tehdä käyttöä varten oman so­vel­luk­sen (= applica­tion, app) joka mah­dol­lis­taa sen, että voit jakaa li­sät­ty­jen kom­ment­tien hal­lin­ta­oi­keu­det toisten li­sää­mie­si Facebook-käyt­tä­jien kanssa.

Facebook käyt­tä­jä­ti­li

Jos päätät käyttää Facebook-käyt­tä­jä­ti­liä, syötä kom­men­toin­nin ase­tuk­siin Facebook-käyt­tä­jä­ni­me­si. Käyt­tä­jä­ni­me­si löytyy facebook-pro­fii­li­si osoit­tees­ta (nor­maa­lis­ti muodossa maija.mei­ka­lai­nen).

Facebook sovellus

Jos päätät käyttää Facebook-so­vel­lus­ta kom­men­toin­nin li­sää­mi­seen, tulee sinun ensin tehdä käy­tet­tä­vä sovellus Face­boo­kin De­ve­lo­pers-por­taa­lis­sa.


1. Kirjaudu sisään Face­boo­kiin ja mene osoit­tee­seen https://de­ve­lo­pers.facebook.com/ (Huom! De­ve­lo­pers-portaalia ei ole käännetty suomeksi)
2. Jos et ole vielä re­kis­te­röi­ty­nyt omaa developer-tiliä, tee se ”Register as a Facebook developer” -linkin kautta. Tutustu käyt­tö­eh­toi­hin, hyväksy ne ja vahvista tilisi.
3. Klikkaa oikean yläreunan “My apps”- linkkiä  (https://de­ve­lo­pers.facebook.com/)
4. Klikkaa vihreää “Create app” nappulaa
5. Täydennä tar­vit­ta­vat tiedot li­sät­tä­väs­tä so­vel­luk­ses­ta: kategoria, nimi, yh­teys­hen­ki­lön säh­kö­pos­ti & so­vel­luk­sen tarkoitus (löydät ajan­ta­sai­sia li­sä­tie­to­ja tar­vit­ta­vis­ta tiedoista, Face­boo­kin omien oh­je­link­kien kautta)
6. Kun olet lisännyt so­vel­luk­sen, avautuu so­vel­luk­sen hal­lin­ta­pa­nee­li näkyviin
7. Kopioi ylä­reu­nas­sa näkyvä App ID (Huom! Si­vu­pals­tan ”Roles” -linkin kautta pääset lisäämään so­vel­luk­sel­le lisää yl­lä­pi­tä­jiä)
8. Lisää App ID Oidomin ar­tik­ke­lien kom­men­toin­ti-ase­tuk­siin (Välilehti: Ar­tik­ke­lit -> Kommentit -> Facebook-so­vel­luk­sen ID)

1637053764389_app-id.png-me

Hyvä tietää

Kun olet lisännyt Facebook-lin­ki­tyk­sen ar­tik­ke­lien Kommentit-ase­tuk­siin, sinun tulee vielä julkaista sivusi ennen kuin kom­men­toin­ti tulee käyttöön ar­tik­ke­lien ala­puo­lel­le. Jos kom­men­toin­ti-mah­dol­li­suut­ta ei näy sivun julkaisun jälkeen, var­mis­tat­han, että kommentit-elementti on asetettu näkyväksi ar­tik­ke­lin ase­tuk­sis­ta.


Linkki kom­ment­tien hal­lin­noin­tiin löytyy kom­ment­tien yh­tey­des­tä.