Ar­tik­ke­lei­den ka­te­go­riat

Ka­te­go­rioil­la voit erottaa esi­mer­kik­si blo­gi­mer­kin­tö­jä, uutisia ja tu­kiar­tik­ke­lei­ta toi­sis­taan. Yk­sit­täi­sel­lä ar­tik­ke­lil­la voi olla vain yksi kategoria. Jos haluat luo­ki­tel­la ar­tik­ke­lia tarkemmin, käytä avain­sa­no­ja.

Uuden ka­te­go­rian pääset lisäämään Ar­tik­ke­lit-vä­li­leh­den kautta löytyvän Ka­te­go­riat-valikon kautta. Kun olet lisännyt uuden ka­te­go­rian, pystyt liit­tä­mään ar­tik­ke­lin ka­te­go­ri­aan menemällä ar­tik­ke­lin ase­tuk­sis­ta kohtaan Yleinen ja va­lit­se­mal­la siellä olevasta pu­do­tus­va­li­kos­ta haluamasi ka­te­go­rian.

Ohje uuden ka­te­go­rian luomiseen.


Ka­te­go­rian yleiset asetukset

 • Ka­te­go­rian nimi näytetään esi­mer­kik­si ka­te­go­ria­si­vun otsikkona ja link­ki­teks­ti­nä valikossa
 • Ka­te­go­rian polku (/pol­ku­tun­nus) on url-ys­tä­väl­li­nen versio ka­te­go­rian nimestä. Sitä käytetään osana osoitetta, jolla käyttäjä ohjataan ka­te­go­ria­si­vul­la, jossa listataan kaikki ar­tik­ke­lit ky­sei­ses­tä ka­te­go­rias­ta
 • Va­lit­se­mal­la käyttöön Näytä polku ar­tik­ke­lin url-osoit­tees­sa lisätään ka­te­go­rian polku näkyviin myös yk­sit­täi­sen ar­tik­ke­lin osoit­tee­seen
 • Ka­te­go­rian Kuvaus näytetään ka­te­go­ria­si­vul­la otsikon ala­puo­lel­la
 • Ole­tus­kir­joit­ta­ja-valinnan avulla voit määrittää kenen kir­joit­ta­jan tiedot ka­te­go­ri­aan li­sät­tä­viin ar­tik­ke­lei­hin ole­tuk­se­na valitaan. Tätä valintaa voit tar­vit­taes­sa vaihtaa suoraan ar­tik­ke­lin ase­tuk­sis­ta.


Ka­te­go­rian li­sä­ase­tuk­set

Voit määrittää kullekin ka­te­go­rial­le myös alla olevat asetukset. Näitä tullaan käyt­tä­mään eri­lai­sis­sa ka­te­go­ria­lis­tauk­sis­sa, joita tullaan lisäämään Oidomiin myöhemmin.

 • Väri
 • Kuva
 • Ikoni


Ka­te­go­rian ar­tik­ke­lien listaus sivulle

Voit Ar­tik­ke­lis­taus-osion päi­vit­ty­neis­tä ase­tuk­sis­ta valita näy­te­tään­kö osiossa vain ar­tik­ke­lit tietystä ka­te­go­rias­ta vai kaikki ar­tik­ke­lit kaikista.

 • Lisää Ar­tik­ke­lilis­taus-osio ha­lua­maa­si kohtaan
 • Avaa si­vu­pals­tan ase­tuk­sis­ta kohta Nä­ky­mä­va­lin­nat
 • Valitse en­sim­mäi­ses­tä pu­do­tu­va­li­kos­ta ”Näytä ar­tik­ke­lit ka­te­go­rias­ta:” oikea kategoria

Ohje ka­te­go­rian ar­tik­ke­lien lis­tauk­seen sivulle.


Ka­te­go­ria­si­vun linkitys valikkoon ja sisältöön

Jo­kai­ses­ta ka­te­go­rias­ta ja ka­te­go­ri­aan lii­te­tys­tä ar­tik­ke­lis­ta muo­dos­te­taan au­to­maat­ti­ses­ti myös ka­te­go­ria­si­vu, jossa listataan kaikki ka­te­go­rian jul­kais­tut ar­tik­ke­lit. Voit lisätä linkin tähän sivuun valikkoon tai sisältöön.

Ka­te­go­ria­si­vun lisäys valikkoon:

 • Klikkaa va­lik­koa­luet­ta
 • Va­sem­mas­ta si­vu­pals­tas­ta Pää­va­lik­ko-pu­do­tus­va­li­kon alta löydät suoran linkin pää­va­li­kon muok­kauk­seen
 • Valikon ase­tuk­sis­ta plussaa klik­kaa­mal­la pääset lisäämään uuden linkin
 • Klikkaa ”Lisää linkki”
 • Avau­tu­vas­ta ikkunasta valitse kohta ”Ar­tik­ke­li­ka­te­go­ria” ja valitse tämän jälkeen haluamasi kategoria
 • Klikkaa Valmis

Ka­te­go­ria­si­vun lisäys sisältöön:

 • Valitse si­säl­lös­tä haluamasi sana/sanat, klikkaa työ­ka­lu­ri­vin linkki-ikonia
 • Avau­tu­vas­ta ikkunasta valitse kohta ”Ar­tik­ke­li­ka­te­go­ria” ja valitse tämän jälkeen haluamasi kategoria
 • Klikkaa Valmis


Kaikkien ar­tik­ke­lien listaus sivulle

Kun ar­tik­ke­lit otetaan en­sim­mäis­tä kertaa käyttöön luodaan si­vus­tol­le­si myös sivu nimeltä ”Kaikki ar­tik­ke­lit” (tai ar­tik­ke­lit aiemmin luoduissa si­vus­tois­sa), joka listaa kaikki ar­tik­ke­lit kaikista ka­te­go­riois­ta. Tätä sivua pystyt muok­kaa­maan normaalin sivun tapaan, lisäämään sille erilaisia osioita ja lin­kit­tä­mään sitä si­säl­töi­hin. Se toimii ikään kuin ”juurena” kaikille li­sää­mil­le­si ar­tik­ke­leil­le.