oidom-bg-me.jpg

Mik­si Oi­dom?

Lue min­kä ta­kia net­ti­si­vut kan­nat­taa teh­dä Oi­dom-ko­ti­si­vu­ko­neel­la. Esit­te­lem­me 5 tär­ke­ää syy­tä.

Help­po­käyt­töi­nen

Hy­vän­nä­köis­ten ja toi­mi­vien net­ti­si­vu­jen pi­täi­si olla help­poa. Tämä on ol­lut läh­tö­koh­ta­na kun to­teu­tim­me Oi­do­min. Si­vus­to on help­po ra­ken­taa käyt­täen val­mii­ta osioi­ta ja al­kuun pää­see hel­pos­ti va­lit­se­mal­la so­pi­van si­vu­poh­jan. Tä­män jäl­keen riit­tää, että osioi­hin päi­vit­tää ha­lua­man­sa si­säl­lön.


Koo­diin ei tar­vit­se mis­sään vai­hees­sa kos­kea. Näet suo­raan mil­tä si­vus­toon te­ke­mät muu­tok­set näyt­tä­vät

No­peat si­vut

Mitä kau­em­min net­ti­si­vu­jen ja sen si­säl­lön la­taa­mi­nen kes­tää, sitä to­den­nä­köi­sem­min net­ti­si­vuil­la vie­rai­le­va läh­tee pois. Käyt­tä­jä odot­ta­vat si­vu­jen la­tau­tu­van alle kah­des­sa se­kun­nis­sa. Jos la­taus­no­peus ylit­tää 3 se­kun­tia, pois­tuu puo­let mo­bii­li­käyt­tä­jis­tä jo la­taus­vai­hees­sa.

No­peat net­ti­si­vut tar­jo­aa hy­vän käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen sekä pa­ran­taa kon­ver­sio­ta ja myyn­tiä.


Oi­do­mil­la teh­dyt net­ti­si­vut ovat aina no­pei­ta. Oi­do­mil­la jul­kais­tu si­vus­to on staat­ti­nen si­vus­to joka toi­mii no­peas­ti ym­pä­ri maa­il­man. Si­vut la­tau­tuu käy­tän­nös­sä aina heti. Si­vus­to jul­kais­taan koko­nai­suu­des­saan si­säl­lön­ja­ke­lu­verk­koon, joka koos­tuu pal­ve­li­mis­ta ym­pä­ri maa­il­maa. Näin si­vus­to ei ole riip­pu­vai­nen yk­sit­täi­ses­tä pal­ve­li­mes­ta.

Hyvä ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyys

Net­ti­si­vu­jen la­taus­no­peus vai­kut­taa myös ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen. On tär­ke­ää, että kä­vi­jät löy­tä­vät si­vus­ton myös or­gaa­ni­ses­ti. Sekä ih­mis­ten että bot­tien tu­lee voi­da löy­tää ja ym­mär­tää si­vus­ton si­säl­tö.


Op­ti­moi si­säl­tö­si ha­kua var­ten päi­vit­tä­mäl­lä si­vusi ot­si­kot, me­ta­ku­vauk­set, ot­si­kot ja si­vus­to­kart­ta. Oi­do­mil­la nämä kaik­ki hoi­tuu hel­pos­ti. Oi­do­mil­la teh­dyt si­vut si­joit­tu­vat hy­vin Googlen ha­ku­tu­lok­sis­sa, mikä li­sää si­vus­to­jen näyt­tö­ker­to­ja ja kä­vi­jä­lii­ken­net­tä.

Mo­bii­li

Mo­bii­lilii­ken­ne muo­dos­taa yli puo­let maa­il­man net­ti­si­vu­jen lii­ken­tees­tä. Net­ti­si­vu­jen on­kin tänä päi­vä­nä eh­dot­to­mas­ti ol­ta­va ol­ta­va mo­bii­li­lait­teil­le so­pi­va, tai me­ne­tät ar­vo­kas­ta lii­ken­net­tä ja

po­ten­ti­aa­li­set lii­dit.


Oi­dom skaa­lau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti mo­bii­li­näyt­töön. Voit jopa teh­dä net­ti­si­vut suo­raan omal­la kän­ny­käl­lä. Oi­dom pi­tää huol­to sii­tä, että kaik­ki si­säl­tö on luet­ta­vis­sa mo­bii­lis­sa, ku­vat ovat oi­kean kokoi­sia ja pai­nik­keet so­pi­van kokoi­sia.

Tur­val­li­suus

Tur­val­li­set net­ti­si­vut on edel­ly­tys sil­le, että käyt­tä­jät pys­ty­vät luot­ta­maan si­vus­toon. Si­vus­ton SSL-sa­laus on it­ses­tään­sel­vä asia. Kaik­ki Oi­do­mil­la teh­dyt si­vut saa­vat aina SSL-sa­lauk­sen au­to­maat­ti­ses­ti eli si­vut toi­mi­vat https-osoit­tees­sa. 


Oi­do­mil­la teh­dyt si­vus­tot ovat eri­tyi­sen tur­val­li­sia. Staat­ti­si­na si­vui­na nii­tä ei voi­da hak­ke­roi­da ja si­vu­ja ei tar­vit­se jat­ku­vas­ti päi­vit­tää pi­tääk­seen ne tur­val­li­si­na. Ta­val­li­ses­sa ta­vas­sa teh­dä net­ti­si­vut, jos­sa taus­tal­la on esi­mer­kik­si PHP-koo­dia aja­va pal­ve­lin, on usei­ta mah­dol­li­suuk­sia hak­ke­roin­tei­hin.


Oi­dom käyt­tää tur­val­li­sia Amazo­nin ja Google Clou­din pil­vi­pal­ve­lui­ta pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text