oidom-bg.jpg-me

Mitä, missä, milloin?

Oidomin historia


Net­ti­si­vu­jen tekemisen ei pitäisi enää ny­ky­päi­vä­nä olla vaikeaa. Ei myöskään niiden ylläpidon. Sivujen te­ki­jöi­den ei  pitäisi joutua olemaan sydän syr­jäl­lään mah­dol­lis­ten tie­to­tur­vaon­gel­mien takia, joita taustalla olevat tekniset ratkaisut ai­heut­ta­vat.


Edellä mainitut asiat mie­les­säm­me, aloitimme vuonna 2018 ke­hit­tä­mään uu­den­lais­ta tapaa tehdä net­ti­si­vu­ja. Tuon uu­den­lai­sen tavan nimeksi tuli Oidom. Ta­voit­tee­nam­me on alusta asti ollut tarjota työkalu joka mah­dol­lis­taa vai­vat­to­man net­ti­si­vu­jen tekemisen ihan jo­kai­sel­le, aiemmista taus­tois­ta riip­pu­mat­ta. Oidomin blogin puolelta löydät seik­ka­pe­räi­sem­män kuvauksen siitä mistä kaikki lähti liik­keel­le.


Oidom Oy pe­rus­tet­tiin vuonna 2020.Tiimi Oidomin takana


Parhaan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen ai­kaan­saa­mi­nen vaatii myös parhaan mah­dol­li­sen tiimin. Oidomin tiimiin kuuluu tällä hetkellä koo­da­rei­ta, käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­li­ja ja hosting-alan ve­te­raa­ne­ja.Haluatko tietää lisää?


Ota yhteyttä