unsplash-3coKbdfnAFg-me

Ko­ti­si­vu­jen teko Oi­do­mil­la

Ihan en­sim­mäi­sek­si..

Tar­vit­set si­vul­le­si si­säl­lön. Onko se jo val­mii­na? Hyvä.


Jos ei, niin ota esiin pa­pe­ria & kynä. Tai ipad. Post-it -la­put­kin on to­det­tu toi­mi­vak­si vä­li­neek­si. Käy­tä het­ki si­säl­lön suun­nit­te­luun. Lis­taa ylös kar­keas­ti mikä on si­vus­to­si tar­koi­tus: mitä ha­luat käyt­tä­jän siel­lä te­ke­vän ja mitä sen te­ke­mi­seen tar­vi­taan. Voit ha­lu­tes­sa­si hah­mo­tel­la myös si­vu­ra­ken­net­ta ot­sik­ko­ta­sol­la ja tar­vit­ta­via ele­ment­te­jä. Täl­lai­nen pie­ni­kin etu­kä­teis­suun­ni­tel­ma hel­pot­taa va­lit­se­maan si­vus­tol­le­si so­pi­van poh­jan. Si­nun ei tar­vit­se täs­sä vai­hees­sa vie­lä kir­joit­taa si­vus­toa var­ten täy­del­li­siä si­säl­tö­jä, vaan voit hy­vin li­sä­tä ja täy­den­nel­lä nii­tä len­nos­sa.

unsplash-v9FQR4tbIq8-me

Luo oma Oi­dom-ti­li­si ja va­lit­se so­pi­va si­vu­poh­ja

Oi­dom-ti­lin luo­mi­seen tar­vit­set toi­mi­van säh­kö­pos­tio­soit­teen. Sii­nä kaik­ki. Li­säk­si mää­ri­tät tie­ten­kin myös it­sel­le­si sa­la­sa­nan jon­ka avul­la pää­set kir­jau­tu­maan si­sään. Voit ha­lu­tes­sa­si käyt­tää myös Face­book tai Google -ti­liä­si re­kis­te­röi­ty­mi­seen ja jat­kos­sa kir­jau­tu­mi­seen. Kir­jau­dut­tua­si Oi­do­miin pää­set luo­maan en­sim­mäis­tä si­vus­toa­si. Mää­ri­tät en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa si­vus­to­si ni­men ja si­säl­lön kie­len. Sen jäl­keen pää­set jo va­lit­se­maan käy­tet­tä­vän si­vu­poh­jan. Va­lit­ta­vis­sa­si on myös tyh­jä si­vu­poh­ja, jol­la pys­tyt aloit­ta­maan si­vus­ton ra­ken­ta­mi­sen il­man esi­merk­ki­si­säl­tö­jä.

Muok­kaa si­vus­ton ul­koa­su mie­lei­sek­se­si

Jos olet te­ke­mäs­sä ko­ti­si­vua yri­tyk­sel­le­si ja käy­tös­sä­si graa­fi­nen oh­jeis­tus, kai­va se esiin täs­sä vai­hees­sa. Tee­man muok­kauk­sen kaut­ta pys­tyt muut­taa­maan si­vus­tol­la käy­tös­sä ole­via font­te­ja ja vä­re­jä.

Li­sää omat si­säl­tö­si esi­merk­ki­si­säl­tö­jen ti­lal­le

Si­säl­tö­jen li­säys ja muo­toi­lu on var­mas­ti­kin se ai­kaa vie­vin osuus si­vus­to­si teos­sa. Älä pel­kää li­sä­tä uusia osioi­ta tai tes­tata vaih­toeh­toi­sia aset­te­lu­ja ja ase­tuk­sia, mi­kä­li si­säl­tö­si ei­vät suo­raan istu si­vu­poh­jas­sa mu­ka­na tu­le­viin osioi­hin.


Käy­tä roh­keas­ti ku­vi­tus­ta tuo­maan ko­ti­si­vul­le­si elä­mää. Voit käyt­tää omien ku­vie­si li­säk­si myös Oi­do­min si­sään ra­ken­ne­tus­ta Unsplash-ku­va­pan­kis­ta löy­ty­viä otok­sia.

Jul­kai­se si­vus­to­si

Kun olet saa­nut si­vus­to­si jul­kai­su­kun­toon, pää­set aloit­ta­maan jul­kai­su­pro­ses­sin klik­kaa­mal­la va­sem­man si­vu­pals­tan yl­hääl­tä löy­ty­vää si­nis­tä nap­pu­laa. Jos tämä on en­sim­mäi­nen jul­kai­susi, pyy­däm­me täy­den­tä­mään yh­teys- sekä las­ku­tus­tie­to­si en­nen si­vun jul­kai­sua. Si­vus­to jul­kais­taan ole­tuk­se­na *.oi­dom.site -osoit­tee­seen, mut­ta voit li­sä­tä jul­kai­sua­se­tuk­sis­ta myös oman do­mai­ni­si. Kun kaik­ki tie­dot on täy­den­net­ty, vah­vis­ta si­vus­ton jul­kai­su. Si­vus­ton jul­kai­su kes­tää tyy­pil­li­ses­ti enim­mil­lään pa­ri­sen mi­nuut­tia. Tuo­na ai­ka­na si­vus­tos­ta teh­dään staat­ti­nen ver­sio ja tie­dos­tot siir­re­tään pal­ve­li­mel­la oi­ke­aan paik­kaan. Kun jul­kai­su on val­mis, Oi­dom il­moit­taa täs­tä ja lä­het­tää myös säh­kö­pos­tit­se jul­kais­tun si­vun tie­dot.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text