black and white street sign
25.3.2021

Oidom Roadmap - Mitä odottaa

Vuosi 2020 oli Oidomille monelta kantilta kat­sot­tu­na kään­ne­koh­ta. Pe­rus­tim­me Oidom Oy:n ja lisäsimme ko­ti­si­vue­di­to­riim­me monia uusia omi­nai­suuk­sia. Näiden myötä Oidom täyttää entistä paremmin lu­pauk­sen­sa siitä, että sillä voi tehdä ja ylläpitää hienoja net­ti­si­vu­ja, jotka ovat nopeat aina ja kaik­kial­la. Ke­hi­tys­työ kuitenkin jatkuu yhä edelleen ja suun­ni­tel­mat tu­le­vai­suu­den suhteen ovat kir­kas­tu­neet.

Isoimpana ta­voit­tee­nam­me on aina ollut tarjota kaikista käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sin tapa tehdä omat net­ti­si­vut. Viimeisen puolen vuoden ajan olemme pa­nos­ta­neet en­tis­tä­kin enemmän Oidomin käy­tet­tä­vyy­den pa­ran­ta­mi­seen. Tätä silmällä pitäen teetimme al­ku­vuo­des­ta ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­ja-arvion pal­ve­lus­tam­me ja saimme sitä kautta tärkeää pa­lau­tet­ta, joka näytti selkeitä suun­ta­vii­vo­ja ke­hi­tys­työl­lem­me.


Suun­ni­tel­tu­jen käy­tet­tä­vyys­pa­ran­nus­ten val­mis­tues­sa, olemme alkaneet pikku hiljaa ottaa työn alle myös aivan uusia työkaluja, joiden avulla Oidomilla on jatkossa mah­dol­li­suus tehdä entistä mo­ni­puo­li­sem­pia net­ti­si­vu­ja. Joitakin mie­len­kiin­toi­sia uusia omi­nai­suuk­sia, joita olemme suun­ni­tel­leet ovat muun muassa:

  • Tie­to­pank­ki
  • Osio­edi­to­ri
  • Usean yl­lä­pi­tä­jän tuki
  • Mo­ni­kie­li­set net­ti­si­vut

Tie­to­pank­ki

Blo­gio­mi­nai­suus on erit­täi­nen suosittu Oidomissa ja olemme li­sää­mäs­sä siihen omi­nai­suuk­sia joiden avulla pystyt blo­gi­kir­joi­tus­ten lisäksi lisäämään sivullesi myös esi­mer­kik­si tie­to­pank­kiar­tik­ke­lei­ta, joita käyttäjät pääsevät helposti selaamaan eri­lais­ten lis­taus­ten ja sivun sisäisen haun kautta. Kunhan tämä omi­nai­suus valmistuu, löydät myös Oidomiin liittyvät oh­jeis­tuk­set täältä samalta sivulta.

Lisää vapautta osioiden luomiseen

Olemme li­sää­mäs­sä käyttöön osion, jonka elementit ja sisällöt pystyt mää­rit­te­le­mään itse. Nor­maa­lis­ti Oidomissa käytetään valmiiksi ra­ken­net­tu­ja osioita, joihin sinun tarvitsee vain lisätä omat sisältösi. Joskus nämä valmiit mallit ovat kuitenkin ra­joit­ta­via ja olisi tarpeen päästä hal­lin­noi­maan enemmän ele­ment­tien asetuksia ja ase­moin­tia. Se onnistuu jatkossa tämän uuden "tyhjän" osion avulla.

Usean yl­lä­pi­tä­jän tuki

Jatkossa voit pyytää koko tiimiäsi ja kump­pa­nei­ta­si päi­vit­tä­mään net­ti­si­vu­ja kanssasi. Yhdellä si­vus­tol­la voi jatkossa olla useita yl­lä­pi­tä­jiä, joilla on mää­rit­te­le­mä­si muok­kausoi­keu­det si­vus­too­si.

Mo­ni­kie­li­syy­den tuki

Sivuston tekeminen useille eri kielille on monesti tarpeen. Voit jo nyt tehdä erilliset sivustot eri kie­li­ver­sioil­le ja linkittää ne keskenään, mutta tulossa olevien työ­ka­lu­jen avulla pystyt hal­lin­noi­maan kie­li­ver­sioi­ta ja niiden sisältöjä yhden sivuston sisällä. Voit kopioida olemassa olevan sivuston si­säl­töi­neen uuden kie­li­ver­sion pohjaksi.

Verk­ko­kaup­pa

Verk­ko­kaup­pa­toi­min­nal­li­suus on yksi ky­sy­tyim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta. Se on myös yksi vaa­ti­vim­mis­ta to­teu­tet­ta­vis­ta. Haluamme kuitenkin jatkossa tarjota Oidomin käyt­tä­jil­le tavan, jolla oman verk­ko­kau­pan pystyyn pis­tä­mi­nen ja ylläpito onnistuu helposti ja nopeasti.

Työkaluja ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­den pa­ran­ta­mi­seen

Oidom on jo nyt loistava tapa net­ti­si­vu­jen te­ke­mi­seen ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kannalta, koska lo­pul­li­set sivustot avautuvat sa­la­man­no­peas­ti ja voit helposti hallita si­säl­tö­jen me­ta­tie­to­ja. Tuomme lisää ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti-omi­nai­suuk­sia Oidomiin aut­taak­sem­me sinua luomaan parhaan mah­dol­li­sen sivuston myös ha­ku­ko­nei­den mielestä, jolloin myös po­ten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si löytävät sen helpommin.

Net­ti­si­vu­jen nopeus

Oidomilla tehdyt net­ti­si­vut ovat aina nopeat. Pysymme ke­hi­tyk­ses­sä mukana no­peut­ta­mal­la sivuja en­ti­ses­tään to­teut­ta­mal­la pa­ran­nuk­sia, jotka liittyvät esi­mer­kik­si Googlen uusimpiin Web Vitals -tietoihin ja mo­bii­li­suo­ri­tus­kykyyn.

Pa­laut­tee­seen perustuva kehitys

Uusien omi­nai­suuk­sien lisäksi kehitämme tietenkin jat­kos­sa­kin Oidomin käy­tet­tä­vyyt­tä ja pa­ran­nam­me olemassa olevia toi­min­nal­li­suuk­sia etenkin käyt­tä­jil­täm­me tulevien pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la. Suurin osa te­ke­mäs­täm­me ke­hi­tys­työs­tä pe­rus­tuu­kin suoraan asia­kas­pa­laut­tee­seen. Jos sinulla on ajatuksia siitä, miten Oidomin käyttö olisi su­ju­vam­paa, ha­luai­sim­me kuulla ne.


Muista seurata blogiamme tai tilata uu­tis­kir­jeem­me saa­dak­se­si tarkempaa tietoa uusien omi­nai­suuk­sien jul­kai­suai­ka­tau­luis­ta ja muista Oidomiin liit­ty­vis­tä ajan­koh­tai­sis­ta asioista. Voit myös ehdottaa meille net­ti­si­vui­hin liittyviä aiheita, joista haluaisit tietää lisää! Pyrimme jatkossa jakamaan blogimme kautta entistä enemmän hyviä käy­tän­tö­jä ja vinkkejä net­ti­si­vu­jen tekoon.


Voit lähettää eh­do­tuk­se­si pa­lau­te­lo­mak­keem­me kautta.