Moving Water and Ink
20.11.2019kotisivukone

Mistä kaikki lähti liik­keel­le?

Oman ko­ti­si­vu­ko­neen kehitys on iso projekti, joka vaatii oman ke­hit­tä­jä­tii­min­sä ja sitä kautta myös paljon aikaa ja re­surs­se­ja. Siten myöskään Oidom-projektin aloit­ta­mis­ta ei tehty ilman kun­nol­lis­ta harkintaa vaan eri vaih­toeh­to­ja poh­dit­tiin tarkasti. Tässä kir­joi­tuk­ses­sa on tar­koi­tuk­se­na avata tarkemmin, miten tämän ko­ti­si­vu­ko­ne­pro­jek­tin aloit­ta­mi­seen oikein pää­dyt­tiin.

Oidomia ei olisi syntynyt ilman Hostingpalvelua (Suomen Hostingpalvelu Oy). Yritys, joka alkujaan perustettiin kahden TKK-opiskelijan (nyk. Aaltoyliopisto) opiskelijan toimesta vuonna 2008  on kasvanut yhdeksi suurimmista toimijoista webhotellialalla Suomessa. Jo tuolloin, vuonna 2008, oli havaittavissa, että pienillä yrityksillä ja yhdistyksillä oli suuri tarve päästä tekemään omat kotisivut kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Kustannustehokkuus pienissä yrityksissä usein tarkoittaa kotisivujen osalta, että ne tehdään ja ylläpidetään itse. Siten alalla on jo pitkään ollut selkeä markkina kotisivujen tee-se-itse -työkaluille. Tuolloin, vuonna 2008, ei kuitenkaan ollut vielä Hostingpalvelulle sopiva aika resurssien tai ajan puolesta kehittää omaa kotisivukonetta ja jo silloin alalla oli kilpailua. Hostingpalvelussa päädyttiin näin ollen ottamaan käyttöön kolmannen osapuolen ohjelmistoja helpottamaan kotisivujen luontia ja ylläpitoa joskin haaveena jo tuolloin oli kehittää alalle oma kilpailukykyinen tuote.


Kolmansien osapuolien ohjelmissa on oma hyötynsä hosting-palveluntarjoajalle, mutta niiden valinnassa on myös omat merkittävät heikkoutensa. Hyödyt ovat ainakin siinä, että aloittamisen kustannukset tuotetta jälleenmyyvälle yritykselle ovat usein pienemmät kuin täysin oman ohjelman kehittäminen ja ylläpitäminen. Lisäksi myynnin aloittaminen sujuu nopeammin, kun tuote on jo valmis. Heikkouksiin kuuluu se, että siinä ollaan kolmannen osapuolen armoilla. Jos itse ohjelmassa on jokin ongelma, voi korjausta tai edes sen asian varmistusta, että kyseessä on oikea ongelma, joutua odottamaan pitkään. Jos taas olet huomannut, että jotain nykyisessä ohjelmassa kannattaisi kehittää, ei yhteistyökumppani, joka lopulta tekee päätökset, ole välttämättä samaa mieltä tai ainakaan priorisoi kehitysajatusta kovin korkealle. Lisäksi aina on myös mahdollisuus, että kolmas osapuoli saattaa luopua yksipuolisella päätöksellä ohjelmastaan tai ainakin sen kehittämisestä nopeallakin aikataululla. Näin kävi myös meille pari vuotta sitten: saimme yh­teis­työ­kump­pa­nil­ta ilmoituksen, että heidän luomaansa ko­ti­si­vu­ko­neoh­jel­mis­toa ei enää kehitetä ja se tullaan kokonaan kuoppaamaan.  Siinä vaiheessa aloimme käydä uudelleen läpi tarjolla olevia kolmansien osapuolien vaihtoehtoja, mutta myös vaihtoehto kehittää kotisivukone itse nousi taas esiin.


Tutkimme tarkasti korvaavia vaihtoehtoja käytössä olleelle kotisivukoneelle. Vaihtoehtoja alkoi olemaan paljon. Aivan kaikki eivät tarjoa mahdollisuutta hosting-tarjoajille jälleenmyydä tuotteitaan tai he pitävät itse ohjelmiston ja mahdollisesti myös julkaistut kotisivut omissa käsissään eli omilla palvelimillaan. Lisäksi monet tarjolla olevat kotisivukoneet alkoivat osoittamaan ikänsä vuoksi vanhan koodin painolastia. Vanhan koodin painolastiin saattoi kuulua esimerkiksi sellaisia ongelmia kuin, että itse kotisivukone oli hidas käyttää, kotisivut eivät ole muokattavissa mobiililaitteella, itse kotisivut eivät toimi kunnolla mobiililaitteilla, julkaistut kotisivut eivät välttämättä näytä hyvältä  ja moderneilta ja kotisivujen käytettävyys voi olla tahmea.


Tutkittuamme erilaisia kolmansien osapuolien vaihtoehtoja ja kilpailua yleensäkin, aloimme kallistumaan yhä enemmän ja enemmän oman kotisivukoneen kehityksen puoleen. Vaihtoehdossa alkukustannukset olisivat suuret ennen kuin tuotetta saadaan edes käyttöön ja kehitystyö vie aikansa, mutta myös positiivisia puolia oli erittäin paljon. Yksi iso hyöty oli, että pystyisimme hyödyntämään omaa ja asiakkaidemme tietoutta siitä, mitä pienet yritykset kotisivukoneelta tarvitsevat. Lisäksi pystyisimme hyödyntämään moderneja teknologioita nopeuttaaksemme kotisivujen luontia ja itse lopputulosta, jolloin luodut kotisivut toimivat aina nopeasti. Lopputuloksen eli julkaistujen sivujen isoja tavoitteita latausnopeuden lisäksi oli ja on, että kotisivut näyttävät hyviltä eli yrityksen brändi tulee kotisivujen kautta esiin laadukkaana ja modernina. Ja muutenkin, onhan se hienoa luoda jotain uutta Suomessa.


Aloittaessamme projektin saimme Tekesiltä osan alun rahoituksesta. Se helpotti päätöstä käynnistää projekti. Omat alkukangertelut projektissa tietenkin oli, kuten varmaan monissa muissakin projekteissa. Projekti kuitenkin lähti rullaamaan ja nykyisin Oidom on jo käytössä oleva tuote, joskin se on vielä varsin tuore kilpailija markkinoilla ja myynti omien kotisivujen kautta on vasta käynnistymässä. Tästä huolimatta Oidom on kuitenkin jo monelta ominaisuudeltaan täysiverinen kotisivukone ja sillä voi tehdä upeat kotisivut ja uusia ominaisuuksia on koko ajan kehitteillä. Oidomin kehityksen edetessä on ollut hienoa huomata, että monet asiakkaamme ovat jo luoneet Oidomilla näyttävät kotisivut, jotka vieläpä toimivat erittäin nopeasti.