Do Something Great
1.9.2021

Ko­ti­si­vu­jen teko

Miten teet hyvät kotisivut, mikä on ko­ti­si­vu­jen hinta ja mitä ko­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­dos­sa kannattaa huomioida.

Sanotaan, että kotisivut ovat yrityksen käyn­ti­kort­ti. Ymmärrän ajatuksen itse niin, että kotisivut ovat mah­dol­li­ses­ti en­sim­mäi­nen asia, jonka tuleva asiak­kaa­si näkee yri­tyk­ses­tä­si ja siten niiden tulee olla edustavat. Toisaalta net­ti­si­vul­ta tulee löytyä helposti myös se, mitä haluat asiak­kaal­le tarjota ja mitä asiakas on toi­vot­ta­vas­ti etsimässä. Olen kerännyt tähän ar­tik­ke­liin tietoa ko­ti­si­vu­jen teosta, hinnoista ja muista asioista, mitä tulisi huomioida.


Miten tehdä hyvät kotisivut?

Jos yri­tyk­ses­sä ei satu olemaan koodaria, jolla on paljon vapaata aikaa ja vielä designer sekä käy­tet­tä­vyys­osaa­mis­ta, niin jättäisin ko­ti­si­vu­jen itse koo­daa­mi­sen välistä sen ollessa hyvin työlästä. Vaih­toeh­toi­na hyvien ko­ti­si­vu­jen tekoon lähinnä pitäisin ko­ti­si­vu­ko­neel­la tai jollain si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä tehtyjä ko­ti­si­vu­ja. Mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa voit tehdä sivusi itse tai am­mat­ti­lai­sen avulla. Käyn seu­raa­vak­si hieman läpi näitä vaih­toeh­to­ja.

Ko­ti­si­vu­ko­neet

Ko­ti­si­vu­ko­neet pe­rus­tu­vat aja­tuk­seen, jossa työs­tet­täes­sä ko­ti­si­vu­ja näet samalla millaiset kotisivut ovat ra­ken­tu­mas­sa. Ko­ti­si­vu­ko­nees­ta pyritään tekemään käyt­tä­jäl­le mah­dol­li­sim­man helppo, jolloin esi­mer­kik­si tekninen puoli, kuten koodi ja ko­ti­si­vu­jen ylläpito häi­vy­te­tään taustalle niin että käyttäjän ei tarvitse niistä murehtia. Pe­ri­aat­tee­na siis on, että "se" vain toimii.


Ko­ke­muk­se­ni pe­rus­teel­la suurimman osan pienistä yri­tyk­sis­tä kannattaa nykyään valita ko­ti­si­vu­jen tekoon ko­ti­si­vu­ko­ne. On sitten sivut tarkoitus tehdä itse tai teettää ul­ko­puo­li­sel­la. Tämä siksi, että ko­ti­si­vu­ko­neet ovat suun­ni­tel­tu­ja juuri pienille yri­tyk­sil­le (ja miksei yh­dis­tyk­sil­le ja yk­si­tyi­sil­le), lisäksi tällöin ei kulu niin paljon arvokasta aikaa ko­ti­si­vu­jen luontiin ja yl­lä­pi­toon  ja toisaalta ko­ti­si­vu­ko­neil­la saa nykyään ai­kai­sek­si kotisivut, jotka ovat nopeat, tyy­lik­käät, toimivat kaikilla lait­teil­la ja ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti­kin sujuu ko­ti­si­vu­ko­nei­den avulla.


Kan­sain­vä­li­ses­ti syystäkin me­nes­ty­nei­tä ovat esi­mer­kik­si WIX ja Squa­res­pace. Ne ovat hienosti aikanaan iskeneet mark­ki­noil­le help­po­käyt­töi­syy­del­lä ja tyy­lik­käil­lä ul­koa­suil­la ja ovat siten hyviä valintoja. Esi­mer­kik­si WIX on pe­rin­tei­nen Drag&Drop -tyyppinen ko­ti­si­vu­ko­ne, jossa voit käy­tän­nös­sä sijoittaa mitä vain minne vain. Haasteina tällöin lähinnä on mo­bii­li­puo­li niin jul­kais­tuil­la ko­ti­si­vuil­la kuin muo­ka­tes­sa sitä. Lisäksi Wixiä käy­tet­täes­sä voi olla hyvä harkita am­mat­ti­lai­sen apua, koska se että voit laittaa mitä vain minne vain vaatii usein design-silmää, jotta lop­pu­tu­los on edelleen tyylikäs ja käy­tet­tä­vä. Monet ko­to­si­vu­ko­neet, kuten juurikin WIX ja Squa­res­pace, ovat olleet mark­ki­noil­la pitkään ja siten niillä on haasteena vanha tekninen pai­no­las­ti. Siten niiden käyttö voi olla hieman hitaampaa ver­rat­tu­na uudemman tekniikan ko­ti­si­vu­ko­nei­siin. 


Ke­hit­tä­mäm­me Oidom on myös ko­ti­si­vu­ko­ne. Se on uusim­mil­la tek­nii­koil­la va­rus­tet­tu, jotta sen käyttö on nopeaa ja toisaalta, jotta itse kotisivut toimivat nopeasti. Emme myöskään käytä Drag&Dropia. Siihen on kaksi pe­rus­syy­tä. Ilman D&D:tä saimme luotua ko­ti­si­vu­ko­neen, jossa ko­ti­si­vu­jen muokkaus toimii hyvin myös kän­ny­käl­lä ja mie­les­tä­ni muokkaus on näin myös nopeampaa. Lisäksi re­pon­sii­vi­suus eli se, että kotisivut toimivat myös kännykän näytöllä, toimii tällöin hyvin.


Oidomin pe­rus­vai­heet ko­ti­si­vu­jen tekoon:

  1. Valitse sopiva sivupohja. Räätälöi sivupohja (värit yms.) vapaasti mie­lei­sek­se­si.
  2. Lisää sisältö eli omat teksti ja kuvat. Kuvissa voit myös hyödyntää Unsplas­hin kattavaa ku­va­pank­kia.
  3.  Julkaise kotisivut. Jul­kais­tut sivut toimivat suoraan res­pon­sii­vi­ses­ti eli myös kän­ny­käl­lä.

Jo monet asiak­kaam­me ovat saaneet tehtyä Oidomilla näyttävät kotisivut. Oidomin kokeilu on ilmaista. Saat siten tehdä Oidomilla kotisivut kaikessa rauhassa ja saat lisäksi julkaisun jälkeen vielä 30 päivää ilmaista käyt­tö­ai­kaa. Luo ilmainen Oidom-tilisi tästä ja aloita kokeilu.

Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät

Vaih­toeh­to­na ko­ti­si­vu­ko­neil­le ovat si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät (CMS). Näistä tunnetuin ja me­nes­ty­nein on WordPress. Muita ovat esi­mer­kik­si Joomla ja Drupal. WordPres­sin me­nes­tyk­sen salaisuus on eit­tä­mät­tä sen mo­ni­puo­li­suus, jonka takaa iso yhteisö. WordPres­sis­sä voit saada mo­nen­lai­sia omi­nai­suuk­sia to­teu­tet­tua lisäosien avulla. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien käyttö vaatii enemmän aikaa tutustua kuin vas­taa­vas­ti ko­ti­si­vu­ko­neen käytön oppiminen, koska si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät eivät ole yhtä in­tui­tii­vi­sia ja ylläpito on työ­lääm­pää ja to­den­nä­köi­sem­min vaatii am­mat­ti­lai­sen apua.


Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien, kuten juuri WordPress, haasteena on myös päi­vi­tyk­set, jotka saattavat rikkoa kotisivut. Siten kannattaa olla käy­tet­tä­vis­sä sellainen taho, joka voi korjata yllättäen eteen tulleita ongelmia. Useim­mi­ten ongelmia ai­heut­ta­vat lisäosat. Lisäksi haasteena on tie­to­tur­va, koska lisäosia ovat tehneet monet eri tahot ja niiden kautta tehdään paljon hak­ke­roin­te­ja. Myös ko­ti­si­vu­jen nopeus voi kärsiä, jos käyttää paljon lisäosia tai ne ovat huonosti koo­dat­tu­ja. Siten lisäosien ollessa WordPres­sin paras puoli ovat ne myös sen heikkous. Lisäosia kan­nat­taa­kin käyttää WordPres­sis­sä mah­dol­li­sim­man vähän.


WordPress tai jokin muu si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä on epäi­le­mät­tä oikein hyvä valinta tietyissä ta­pauk­sis­sa, joissa käyttö on tuttua en­tuu­des­taan ja on vaade nor­maa­lei­ta ko­ti­si­vu­ja suu­rem­mal­le toi­min­to­mää­räl­le. Kannattaa kuitenkin ennen valintaa miettiä josko yri­tyk­se­si kan­nat­tai­si kuitenkin ottaa ko­ti­si­vu­ko­ne, jolloin kotisivut ovat helpommin to­teu­tet­ta­via ja yl­lä­pi­det­tä­viä. Nykyiset ko­ti­si­vu­ko­neet ovat myös hyvin kattavia omi­nai­suuk­sien osalta, joten to­den­nä­köi­ses­ti niissä on omi­nai­suuk­sia enemmän kuin tarvetta.


Ko­ti­si­vu­jen hinta

Ul­ko­puo­li­nen ko­ti­si­vu­jen tekijä

Kallein tapa tehdä kotisivut on käyttää am­mat­ti­lai­sen apua eli erillistä ko­ti­si­vu­jen tekijää, mutta se voi olla hyvin pe­rus­tel­tua ja hyö­dyl­lis­tä pitkällä täh­täi­mel­lä. Am­mat­ti­lai­sen käyt­tä­mi­ses­sä  yleensä sisällön edelleen toimitat itse, mutta ko­ti­si­vu­jen tekijä muotoilee sisällön sopivaksi ko­ti­si­vuil­le ja tekee sinulle joitain ul­koa­sueh­do­tuk­sia. Useim­mi­ten am­mat­ti­lai­set käyttävät joko jotain ko­ti­si­vu­ko­net­ta tai sitten si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mää. Ko­ti­si­vu­jen tekijälle maksat joko ker­ta­kor­vauk­sen, tun­ti­hin­nan tai näiden yh­dis­tel­män. Ko­ti­si­vu­jen teet­tä­mi­nen ul­ko­puo­li­sel­la maksaa yleisesti joistain sadoista aina tuhansiin euroihin pienten yritysten kohdalla. Tämän lisäksi kannattaa muistaa net­ti­si­vu­jen ylläpidon kus­tan­nuk­set.


Ul­ko­puo­li­sen ko­ti­si­vu­jen tekijän hinta:

sadoista euroista aina tuhansiin pienille yri­tyk­sil­le + ylläpidon kus­tan­nuk­set

Ko­ti­si­vu­ko­neet

Ko­ti­si­vu­ko­neis­sa on mah­dol­lis­ta käyttää valmiita si­vu­poh­jia ja muokata ulkoasua ha­lua­mak­seen. Siten ul­koa­sus­ta ei tarvitse erikseen maksaa. Lisäksi pakettiin yleensä kuuluu ko­ti­si­vu­jen ylläpito eli pal­ve­li­met, missä ko­ti­si­vu­ja yl­lä­pi­de­tään sekä tekniset päi­vi­tyk­set. Lähinnä käyt­tä­jäl­le jää si­säl­tö­jen luominen. Siten ko­ti­si­vu­ko­ne on edullinen ratkaisu pienille ja vasta pe­rus­te­tuil­le yri­tyk­sil­le, joiden budjetti on tiukka. Lisäksi ko­ti­si­vu­jen tekoon ei vält­tä­mät­tä kulu paljoa omaa aikaa suhteessa am­mat­ti­lai­sen to­teut­ta­maan sivustoon sillä mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa joutuu to­den­nä­köi­ses­ti itse jär­jes­tä­mään sisällön. 


Ko­ti­si­vu­ko­nei­den hinta:

Yri­tyk­sil­le suunnatut paketit lähtevät yleensä n. 15 eurosta ylöspäin kuu­kau­des­sa. Yk­si­tyis­hen­ki­löl­le sunnatut paketit ovat yleensä joitain euroja halvempia.  Oidomissa on yksi hinta 7.90€/kk (alv. 0) ja se sisältää kaikki Oidomin omi­nai­suu­det.

Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät

Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien hinta:

Kun toteutus on ul­ko­puo­li­sen kautta, alkaen hinnat lä­hes­ty­vät tuhatta euroa. Ylläpito riippuu paljon, miten raskaasti WordPress-sivut on to­teu­tet­tu (paljonko lisäosia käytössä). Ke­vyem­mis­sä asen­nuk­sis­sa voi hyvin käyttää web­ho­tel­lia, jolloin hinnat alkavat hieman alle kym­me­nes­tä eurosta kuu­kau­des­sa. Järeämmät ratkaisut voivat kustantaa satoja euroja kuu­kau­des­sa. Lisäksi WordPress tarvitsee päivittää ja päi­vi­tyk­sen yh­tey­des­sä voi tulla ongelmia, joten myös näihin kus­tan­nuk­siin kannattaa varautua. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät, kuten WordPress, vaativat usein enemmän aikaa tutustua ko­ti­si­vu­jen tekoon kuin ko­ti­si­vu­ko­neet. WordPres­sil­lä on oma palvelu, jossa voi ylläpitää wordpress-sivuja. Sen hinnat yri­tyk­sil­le alkavat 25 eurosta kuu­kau­des­sa.

Tee-se-itse

Itse koo­dat­tu­jen net­ti­si­vu­jen hinta:

Käytetty aika + alusta missä ko­ti­si­vu­ja yl­lä­pi­de­tään (hinnat alkaen n. 8€/kk).


Ko­ti­si­vu­jen design

Kotisivut edustavat yri­tys­tä­si, joten niiden kannattaa tietenkin näyttää hyvältä ja palvella hyvin po­ten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si.


Hyvä tapa etsiä ins­pi­raa­tio­ta ko­ti­si­vusi ul­koa­sul­le ja si­säl­tö­ra­ken­teel­le on tar­kas­tel­la vähän lähemmin sellaisia ko­ti­si­vu­ja joita itse tykkäät käyttää. Kannattaa vierailla myös kil­pai­li­joi­de­si net­ti­si­vuil­la ja miettiä mikä niissä toimii ja vas­taa­vas­ti mitä voisit itse tehdä paremmin.


Ennen kuin lähdet fii­lis­te­le­mään sivuston vä­ri­va­lin­to­ja ja mitä kaikkia hienoja palikoita sinne lisäisit, käytä muutama hetki sisällön suun­nit­te­luun, jos sinulla ei ole sitä jo valmiina. Listaa ylös karkeasti mikä on ko­ti­si­vu­je­si tarkoitus: mitä haluat käyttäjän siellä tekevän ja mitä sen te­ke­mi­seen tarvitaan. Voit ha­lu­tes­sa­si hah­mo­tel­la myös si­vu­ra­ken­net­ta ot­sik­ko­ta­sol­la ja tar­vit­ta­via ele­ment­te­jä. Tällainen pienikin etu­kä­teis­suun­ni­tel­ma helpottaa va­lit­se­maan ko­ti­si­vuil­le­si sopivan rakenteen. Sinun ei tarvitse tässä vaiheessa vielä kir­joit­taa net­ti­si­vu­ja varten täy­del­li­siä sisältöjä, vaan voit hyvin lisätä ja täy­den­nel­lä niitä lennossa.

Värit ja fontit

Jos olet tekemässä kotisivua yri­tyk­sel­le­si ja käy­tös­sä­si on graafinen ohjeistus, kannattaa väri- ja font­ti­va­lin­nat tehdä niitä silmälle pitäen. Monesti oh­jeis­tuk­sis­sa on font­tei­hin mää­ri­tet­ty erikseen säh­köi­sis­sä ym­pä­ris­töis­sä käy­tet­tä­vät fontit ja väritkin löytyvät ainakin HEX-muodossa, jotka voi syöttää suoraan useimpiin ko­ti­si­vu­ko­nei­siin ja si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin. Jos yri­tyk­sel­lä­si ei ole vi­ral­lis­ta graafista oh­jeis­tus­ta, mutta olet tehnyt esi­mer­kik­si pai­no­tuot­tei­ta (käyn­ti­kort­te­ja, esitteitä jne.), kannattaa net­ti­si­vun tyylikin pitää samassa linjassa.


Sivuston ra­ken­net­ta, graafista ilmettä ja vä­ri­maa­il­maa suun­ni­tel­les­sa­si kiinnitä erityistä huomiota käy­tet­tä­vyy­teen. Varmista, että kaikki tär­keim­mät elementit ja sisällöt (esi­mer­kik­si yh­teys­tie­dot) ovat helposti saa­ta­vis­sa. Etenkin käy­tet­tä­viä värejä valitessa on hyvä pitää mielessä myös saa­vu­tet­ta­vuu­teen liittyvät yk­si­tyis­koh­dat: tekstin tulee erottua tarpeeksi hyvin taustasta ja värien va­lin­nas­sa kannattaa ottaa huomioon myös vä­ri­so­keat käyttäjät. Eri vä­riyh­dis­tel­mien tes­tauk­seen on netissä saa­ta­vil­la apu­vä­li­nei­tä, esi­mer­kik­si Adoben mo­ni­puo­li­nen vä­ri­työ­ka­lu, johon voit syöttää kaksi eri väriä ja sivu kertoo onko näiden välinen kontrasti riittävä. Samalta sivulta löytyy myös Tools-kohdan alta "Color Blind Safe" -työkalu, joka simuloi eri värien kont­ras­tia vä­ri­so­kean silmin.

Kuvat ja videot

Kuvilla ja videoilla pystyt helposti elä­vöit­tä­mään net­ti­si­vu­ja ja lisäämään niihin ns. wow-kerrointa. Jos sinulla ei ole käytössä omaa ku­va­ma­te­ri­aa­lia voit etsiä sopivia kuvia ku­va­pan­keis­ta. Mak­sul­li­sis­ta ku­va­pan­keis­ta pystyt ostamaan käyt­tö­oi­keu­den ha­lua­maa­si kuviin. On olemassa myös täysin ilmaisia ku­va­pank­ke­ja, kuten Unsplash, joiden käyt­tö­eh­dot sallivat kuvien vapaan hyö­dyn­tä­mi­sen.


Ny­kyt­ren­di­nä net­ti­si­vuil­la on isojen ku­vae­le­ment­tien (ts. hero) ja taus­ta­vi­deoi­den käyttö heti sivun yläosassa. Oidomissa edel­lä­mai­nit­tu­jen lisäys onnistuu helposti. Jos sinulla ei ole valmiina paikkaan sopivaa kuvaa, voit käyttää Oidomiin si­sään­ra­ken­net­tua Unsplash-ku­va­pank­kia, josta löydät varmasti sopivan kor­kea­laa­tui­sen kuvan tar­pei­sii­si. Taus­ta­vi­deon voi Oidomissa lisätä Vimeon avulla.

Parallax scrolling

Modernia ilmettä sivullesi saat lisättyä esi­mer­kik­si parallax scrolling -efektillä. Parallax sc­rol­lin­gis­sa sisällön taus­ta­ku­va liikkuu sivua alas rul­la­tes­sa hitaammin kuin sen päällä olevat elementit, kuten teksti.

Parallax scrolling Oidomissa

Ko­ti­si­vu­jen nopeus ja res­pon­sii­vi­suus

Yrityksen net­ti­si­vu­jen la­taus­no­peu­del­la on mer­ki­tys­tä. Erityisen tärkeää on, että net­ti­si­vut la­tau­tu­vat tasaisen nopeasti. Tästä tykkäävät ihmisten lisäksi myös ha­ku­ko­neet. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­sä joudut op­ti­moi­maan itse nopeuteen liittyviä asetuksia ja teknisiä rat­kai­su­ja, siinä missä Oidomissa huo­leh­dim­me niistä puo­les­ta­si. Voit esi­mer­kik­si kokeilla kuinka nopeasti tämän sivuston linkit sivuston yläosassa aukeavat. Käyt­tä­mäm­me uusimmat tekniikat mah­dol­lis­ta­vat sen, että sekä Oidomin editori että sillä tehdyt kotisivut ovat nopeat. Lue lisää ko­ti­si­vu­jen no­peu­des­ta.


Lisäksi tulisi huolehtia ko­ti­si­vu­jen res­pon­sii­vi­suu­des­ta eli siitä, että kotisivut skaa­lau­tu­vat eri­lai­siin näyt­tö­kokoi­hin eli ovat hyvin käy­tet­tä­vis­sä myös esim. kän­ny­käl­lä. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­sä voi vaatia joskus melkoista pikselin viilausta, että kaikki net­ti­si­vu­jen kom­po­nen­tit osuisivat koh­dil­leen, mahtuvat ruudulle eivätkä mene toistensa päälle. Tätä on hyvä tark­kail­la jat­ku­vas­ti tehdessä uusia si­säl­tö­päi­vi­tyk­siä. Eri­tyi­ses­ti vanhan tekniikan ko­ti­si­vu­ko­neis­sa saattaa myös olla han­ka­luuk­sia mo­bii­liys­tä­väl­li­syy­des­sä. Oidomissa on tästä puolesta huo­leh­dit­tu heti alkuun, eli sivut kuin sivut toimivat myös mo­bii­li­lait­teil­la.


Ko­ti­si­vu­jen sisältö ja ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO) 

Monesti aja­tel­laan, että ko­ti­si­vu­jen nä­ky­vyy­del­le rat­kai­se­vas­sa roolissa olisi se, millä tek­nii­kal­la kotisivut on tehty. Näin se ei ole. Ha­ku­ko­neet on tehty ihmisiä varten, joten myös ha­ku­ko­neet yrittävät tarjota ni­me­no­maan käyt­tä­jäl­le parhaan mah­dol­li­sen sisällön ha­ku­tu­lok­sis­saan riip­pu­mat­ta siitä, millä kotisivut on tehty. Näin ollen sisältö ja ko­ti­si­vu­jen käyt­tö­mu­ka­vuuson tärkeää.


On siis totta, että on joitain asioita, jotka myö­tä­vai­kut­ta­vat ko­ti­si­vu­jen ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, jotka liittyvät siihen, millä kotisivut on tehty ja missä niitä yl­lä­pi­de­tään. Ne kuitenkin liittyvät lähinnä siihen, että kotisivut la­tau­tu­vat nopeasti, ovat res­pon­sii­vi­set  ja voit muokata me­ta­tie­to­ja ja ko­ti­si­vu­jen url-osoitetta (nämä ns. ha­ku­ko­neop­ti­moin­nit voi käy­tän­nös­sä tehdä millä vain tässä kir­joi­tuk­ses­sa esi­tel­lyl­lä tavalla).


Ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­sa kannattaa keskittyä laa­duk­kaa­seen sisältöön. Sinun kannattaa tarjota ko­ti­si­vuil­la­si sellaista sisältöä, joka kävijöitä kiin­nos­taa ja josta he voivat saada helposti li­sä­tie­toa et­si­mäs­tään asiasta. Esi­merk­ki­nä voidaan käyttää laa­duk­kai­ta blo­giar­tik­ke­lei­ta.


Li­sä­tie­to­ja ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­ta.


Muista aina tarjota si­säl­lös­sä­si helposti pe­rus­tie­dot. Eli esi­mer­kik­si ravintola-alan yrityksen kannattaa näyttää selkeästi ko­ti­si­vuil­la mistä heidät löytää, mitkä ovat ajan­ta­sai­set au­kio­loa­jat, mihin voi soittaa ja toisaalta mitä heillä on tarjolla. Ajattele kuin asiak­kaa­si ja miksi hän yli­pää­tään tulee ko­ti­si­vul­le­si. Jos haluat, että asiakas tilaa ko­ti­si­vuil­ta­si jotain tai täyttää lomakkeen, kannattaa ke­ho­tuk­sen toi­min­taan näkyä selkeästi. 


Ko­ti­si­vu­jen ylläpito

Ko­ti­si­vu­jen ylläpidon jakaisin kolmeen osaan eli mitä yl­lä­pi­dol­la yleen­sä­kin tar­koi­te­taan:

  • Yksi osa on missä ko­ti­si­vu­ja yl­lä­pi­de­tään. On se sitten palvelin, vir­tu­aa­li­pal­ve­lin, web­ho­tel­li tms..
  • Toinen puoli yl­lä­pi­dos­ta on tekninen puoli eli esi­mer­kik­si että korjataan teknisiä ongelmia, bugeja tai muita sellaisia ongelmia, jotka voivat pa­him­mil­laan kaataa net­ti­si­vut.
  • Kolmas on sitten sisällön ylläpito eli kuka muokkaa jatkossa ko­ti­si­vu­jen sisältöä?

Ko­ti­si­vu­ko­neet hoitavat yleensä näistä pal­ve­lin­puo­len sekä tekniset ongelmat liittyen ko­ti­si­vu­jen toi­min­taan. Tällöin asiak­kaal­le jää vain itse sisällön muokkaus. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­sä pal­ve­lin­ten ylläpito yleensä ul­kois­te­taan eli ko­ti­si­vu­ja pidetään tällöin web­ho­tel­lis­sa. Tekniset ongelmat voi joko ratkoa vielä erillinen osapuoli, kuten ko­ti­si­vu­jen tekijä tai joku muu kumppani tai joissain ta­pauk­sis­sa asiakas itse.


Sisällön osalta useim­mi­ten asiakas itse hoitaa niiden päi­vi­tyk­set. Tästä syystä onkin fiksua etsiä sellainen ohjelma ko­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­toon, että sitä ko­ti­si­vu­jen sisällön päi­vit­tä­jä osaa myös käyttää.


Verk­ko­kau­pat

Verk­ko­kaup­paoh­jel­mis­tot voivat olla erikseen omia so­vel­luk­si­aan, mutta osalla ko­ti­si­vu­ko­neis­ta on tarjolla omat verk­ko­kaup­pan­sa tai niihin voi liittää jonkin kolmannen osapuolen verk­ko­kau­pan. Tun­net­tu­ja verk­ko­kaup­paoh­jel­mis­to­ja ovat esi­mer­kik­si Shopify ja Ecwid. Oidomiin voit lisätä kätevästi Ecwidin upotetun koodin avulla eli käy­tän­nös­sä saat koo­di­pät­kän Ecwidiltä ja voit kopioida ja liittää sen Oidomiin. Si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mis­sä on myös mah­dol­lis­ta lisätä verk­ko­kaup­pa. Esi­mer­kik­si WordPress-si­vus­tois­sa on usein käytössä Woocom­merce.


Säh­kö­pos­tit ja domainit

Vaikka tämä kirjoitus on pää­asias­sa ko­ti­si­vu­jen te­ke­mi­seen liittyen, niin en voi olla mai­nit­se­mat­ta samassa yh­tey­des­sä domaineja ja säh­kö­pos­te­ja. Domainit eli esi­mer­kik­si oidom.fi tai oidom.com ovat tärkeä osa ko­ti­si­vu­ja ja jo­kai­sel­la yri­tyk­sel­lä tulisi olla oma domain. 


Myös meille Oidomissa voit lisätä ko­ti­si­vuil­le helposti oman domainin ja voit hankkia domainin mistä vain ha­lua­mas­ta­si pal­ve­lus­ta (ottamalla yhteyttä meihin voimme myös tar­vit­taes­sa suo­si­tel­la hyviä ja edullisia tahoja).


Säh­kö­pos­tien kannattaa olla myös omalla do­mai­nil­la, jolloin välität am­mat­ti­mai­sen kuvan toi­min­nas­ta­si asiak­kail­le­si. Suo­sit­te­len hank­ki­maan mark­ki­noi­den parhaan säh­kö­pos­tin eli Gmailin. Saat Gmailin Works­paceen liitettyä myös oman domainisi. Tällä tavoin saat itsellesi kätevästi kotisivut ja säh­kö­pos­tit kuntoon Oidomin ja Gmailin avulla.


Lop­pusa­nat

Toi­vot­ta­vas­ti löysit tästä ar­tik­ke­lis­ta apua ja ideoita ko­ti­si­vu­je­si tekoon liittyen. Mikäli kiin­nos­tuit ko­kei­le­maan olisiko Oidom sopiva työkalu sinulle tai yri­tyk­sel­le­si, niin luo täältä ilmainen Oidom-tilisi. Kokeilu on ilmaista ja lisäksi julkaisun jälkeen saat vielä 30 päivää ilmaista käyt­tö­ai­kaa.