Logo, Google Sydney
29.4.2021

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO, Google-op­ti­moin­ti) eli ko­ti­si­vu­jen näkyvyys Googlessa

Meiltä kysytään usein varsinkin asiakkaan ko­ti­si­vu­jen ollessa vielä al­ku­tai­pa­leel­la, miten saan ko­ti­si­vu­ni näkymään Googlessa ja toisaalta, miten nä­ky­vyyt­tä ha­ku­ko­neis­sa pa­ran­ne­taan. Pureudun tässä kir­joi­tuk­ses­sa ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin saloihin.

Hakukoneoptimointi (SEO eli Search Engine Optimization) on pitkäjänteistä työtä. Jos olet vasta luomassa uusia kotisivuja, niin huomioithan, että voi hyvinkin mennä viikkoja, ennen kuin Google huomioi kotisivusi eli siihen että googlen botti käy indeksoimassa uudet kotisivut. Siten hakukoneoptimoinnin kannalta on hyvä, jos saat mahdollisimman pian julkaistua jotain kotisivuillasi, jotta kotisivut alkavat näkymään hakukoneissa.  On kuitenkin hyvä muistaa muutoksia tehdessä, että Googlella voi mennä viikkoja niiden huomioimiseen. Mennyt ei myöskään ole tulevaisuuden tae, joten vaikka kotisivut näkyisivät nyt hyvin Googlessa, ei se tarkoita sitä etteivätkö kilpailijasi vielä joku päivä voisi ohittaa kotisivujesi sijoituksen. Näin ollen hakukoneoptimoinnin eteen kannattaa tehdä pitkäjänteisesti töitä.


Jos haluat, että kotisivusi näkyvät nopeasti hakutuloksissa, niin kannattaa ottaa käyttöön maksullinen Google Ads. Sen avulla voit tehdä hakutulosten joukkoon mainoksia. Alla kuitenkin vinkki siitä, miten tuota Googlen botin käymistä kotisivuilla voi yrittää nopeuttaa ja siten saada kotisivun tuloksia nopeammin näkymään Googlessa.

SEO in Colorful Alphabets

Miten voin nopeuttaa uusien ko­ti­si­vu­jen löy­ty­mis­tä Googlessa?


Google tarjoaa kätevän työkalun nimeltään Google search console (aiempi nimi verk­ko­vas­taa­van työkalut). Google search console on ilmainen työkalu, jonka avulla voit hal­lin­noi­da ko­ti­si­vu­je­si nä­ky­vyyt­tä Googlen ha­ku­ko­nees­sa. Käy­tän­nös­sä voit saada sitä kautta esi­mer­kik­si il­moi­tuk­sia, jos Google ei onnistu in­dek­soi­maan ko­ti­si­vu­ja­si tai si­vuil­la­si on jokin muu virhe. Search consolen kautta voit pyrkiä myös no­peut­ta­maan in­dek­soin­nin ai­ka­tau­lua.


Google-nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vat tekijät


Ko­ti­si­vu­jen nä­ky­vyy­teen ha­ku­ko­neis­sa vai­kut­ta­vat ainakin seuraavat asiat:

 • Nopeus
 • Sisältö
 • Kuvat (alt-tekstit ja tie­dos­to­ni­met)
 • Me­taot­sik­ko ja -kuvaus
 • Domain ja url
 • Linkit (linkin kuvaus)
 • Mo­bii­li­puo­li

Käyn seu­raa­vak­si (tässä kir­joi­tuk­ses­sa) jokaisen näistä kohdista tarkemmin läpi.

Ko­ti­si­vu­jen nopeuden vaikutus ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen

(Jos sinulla on Oidom, voit halutessasi hypätä nämä nopeuteen liittyvät kohdat sillä nämä on automaattisesti hoidettu puolestasi)


Google ei kerro kovin tarkkaan, mitkä asiat vaikuttavat ha­ku­ko­ne­nä­kyy­vyy­teen. Googlen työntekijä on kuitenkin kertonut, että kotisivujen latausnopeudella on merkitystä.


Nettisivujen nopeuteen vaikuttavia tekijöitä:

 • Kuvakoot
 • Tietokanta vs. staattiset kotisivut
 • Kotisivujen koodi
 • CDN
 • Palvelimen tehot ja resurssit sekä välimuisti (cache)

Kuvakoon vaikutus nopeuteen


No­peut­taak­se­si ko­ti­si­vu­ja poista niitä hi­das­ta­vat asiat. Esi­mer­kik­si, jos olet tehnyt kotisivut jollain si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä tai jopa itse, voi hyvin olla että ko­ti­si­vuil­la on turhan isoja kuvia, joita voisi (tie­dos­to­koon) osalta pienentää. Tarkoitus on saada kuvan koko me­ga­ta­vui­na mah­dol­li­sim­man pieneksi ilman että vi­su­aa­li­nen ilme kärsii. Tämä nopeuttaa ko­ti­si­vu­jen la­tausai­ko­ja ja samalla vähentää turhaa kaistan kulutusta. Eri­tyi­ses­ti hitaammat mo­bii­liyh­tey­det kiittävät.


Oidom optimoi kuvat puo­les­ta­si. Samalla, kun lataat kuvia Oidomiin, Oidom luo kuvista useita versioita eri kokoi­sil­le näytöille. La­dat­taes­sa kuvia Oidomiin kannattaa niiden olla hy­vä­laa­tui­sia, jotta myös isojen näyttöjen versiot ovat tarkkoja.


Ko­ti­si­vu­jen koodi ja tie­to­kan­ta vs. staat­ti­set kotisivut


Ko­ti­si­vu­jen koodilla on mer­ki­tys­tä niiden nopeuteen. Monet kotisivut on tehty PHP:n avulla. Ta­val­li­ses­ti uudemmat PHP-versiot ovat edel­tä­ji­ään nopeampia. Siksi onkin järkevää myös tie­to­tur­van­kin takia päi­vi­tel­lä PHP-versio uusimpaan. Se, miten hyvin koodi on kir­joi­tet­tu on myös mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Eri­tyi­ses­ti si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä käyttävän kannattaa huomioida, että monet lisäosat esi­mer­kik­si WordPres­sis­sä voivat olla heikosti koo­dat­tu­ja ja aiheuttaa ko­ti­si­vu­jen hi­das­tu­mis­ta. 


Lisäosia kannattaa käyttää mah­dol­li­sim­man vähän, jotta ne eivät hi­das­tai­si ko­ti­si­vu­ja. Monet kotisivut myös käyttävät tie­to­kan­taa, kuten edellä mainittu WordPress.  Jos mah­dol­lis­ta, kannattaa harkita, mikäli ko­ti­si­vuis­ta saisi staat­ti­set. Staat­ti­set kotisivut ovat nopeampia, koska niissä ei tehdä tie­to­kan­ta­ky­se­ly­jä. 


Oidomin tuottamat kotisivut ovat aina staat­ti­set eli erittäin nopeat ver­rat­tu­na PHP:ta ja tie­to­kan­taa käyt­tä­viin ko­ti­si­vui­hin. Lisäksi Oidomissa ladataan valmiiksi linkkien takana olevat sivut, joten käyttäjän kli­ka­tes­sa sivuilla olevaa linkkiä, avautuu seuraava sivu vä­lit­tö­mäs­ti. Lisäksi op­ti­moim­me koodin suoraan ja siten käyttäjän ei tarvitse tästäkään puolesta itse huolehtia.


CDN (Content Delivery Network)


CDN eli si­säl­lön­ja­ke­lu­verk­ko on maan­tie­teel­li­ses­ti ha­jau­tet­tu pal­ve­li­mien verkko, jossa palveluja on tarkoitus tarjota lähellä käyttäjää nopeuden ja toi­min­ta­var­muu­den vuoksi. Siten saat la­tausai­ko­ja pa­ran­net­tua ottamalla CDN:n käyttöön. Tämä on erittäin hyö­dyl­li­nen omi­nai­suus, jos ko­ti­si­vu­ja­si ladataan ympäri maailmaa.


Oidomissa kaikki käyt­tä­jien tekemät kotisivut lisätään au­to­maat­ti­ses­ti CDN:ään, joten Oidomilla tehtävät kotisivut toimivat nopeasti kaik­kial­la.


Pal­ve­li­men resurssit ja vä­li­muis­ti


Yksi tapa nopeuttaa ko­ti­si­vu­ja on lisätä pal­ve­li­men re­surs­se­ja. Eri­tyi­ses­ti ruuh­kau­tu­nut palvelin voi aiheuttaa ko­ti­si­vu­jen hi­das­tu­mis­ta. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä huomata, että kotisivut kannattaa olla mah­dol­li­sim­man op­ti­moi­dut, jotta ne kuor­mit­tai­si­vat mah­dol­li­sim­man vähän pal­ve­lin­ta. Näin palvelin tai pal­ve­li­met kestävät myös ruuhkan paremmin. Vä­li­muis­tis­ta (eli cache)  voi hyvin olla apua, jos käytössä on tie­to­kan­ta.


Oidomilla tehdyt kotisivut ovat staat­ti­set, joten vä­li­muis­tia ei Oidomissa tarvita. Lisäksi huo­leh­dim­me usean pal­ve­li­men turvin siitä, että kotisivut la­tau­tu­vat nopeasti.

Ko­ti­si­vu­jen nopeuden tes­taa­mi­nen

Ko­ti­si­vu­jen nopeuden tes­taa­mi­seen on netissä useita työkaluja. Hyviä sellaisia ovat ainakin Pingdom, Pagespeed ja GTmetrix. Nopeuksia mi­tat­taes­sa kannattaa huomioida mistä pisteestä testit tekevät mit­tauk­set eri­tyi­ses­ti jos ko­ti­si­vuil­la­si ei ole CDN-käytössä. 

Google Pagespeed

Sisältö (avain­sa­nat, hakusanat) ja ko­ti­si­vu­jen näkyvyys ha­ku­ko­neis­sa


Sisältö on kultaa. Sisällön määrä ja laatu rat­kai­se­vat. Kannattaa siis tuottaa laa­du­kas­ta sisältöä ko­ti­si­vuil­le ja huomioida myös se, että si­säl­lös­tä löytyvät tietyt avain­sa­nat tai hakusanat. Avain­sa­noil­la tarkoitan sellaisia sanoja, joiden avulla uskot ja haluaisit käyttäjän ha­ku­ko­nees­sa ko­ti­si­vusi löytävän. Avain­sa­no­ja kutsutaan myös usein ha­kusa­noik­si.

Otsikot (H1, H2, H3…)


Pyri hyö­dyn­tä­mään avain­sa­no­ja ot­si­kois­sa. Otsikot ovat ko­ti­si­vu­je­si si­säl­lös­sä näyttävin teksti ja siten mer­ki­tyk­sel­li­nen myös ha­ku­ko­neel­le.


Esimerkki:

Esi­mer­kik­si ravintola nimeltään ”Pizzeria Marg­he­ri­ta” Hel­sin­gis­sä voisi kir­joit­taa otsikkoon:

”Helsingin parhaat pizzat Käpylän Pizzeria Marg­he­ri­tas­ta.”. Hyvää otsikossa olisi se, että hakukone huomaisi otsikosta yrityksen nimen, paik­ka­kun­nan eli Käpylän ja Helsingin sekä yrityksen tär­keim­män tuotteen eli pitsan. Se olisi varmaan oma kes­kus­te­lun aiheensa, mitä kir­joi­tusa­sua sanasta pitsa haluaa käyttää, mutta hyvä puoli on se, että Google tunnistaa pitsan ja pizzan samaksi sanaksi. Tämä esimerkin otsikko voisi olla toimiva otsikko esi­mer­kik­si ko­ti­si­vu­jen etusi­vul­le.


Jos yri­tyk­se­si si­jain­nil­la ei ole mer­ki­tys­tä eli asia­kas­kun­ta­na on esi­mer­kik­si koko maa, tällöin ei to­den­nä­köi­ses­ti kannata kir­joit­taa paik­ka­kun­taa otsikkoon. Riittänee, että maininta si­jain­nis­ta löytyy yh­teys­tie­dois­ta.


Kuvat


Aiemmin kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin­kin, että kuvien kokoja kannattaa optimoida. Lisäksi kannattaa käyttää kuvaavia tie­dos­to­ni­miä ja me­ta­ku­vauk­sia kuvissa.


Vaikka nykyään tie­to­ko­neet antavat käyttää eri­kois­merk­ke­jä ja jopa vä­li­lyön­te­jä tie­dos­to­ni­mis­sä kannattaa niitä vältellä. Itse kirjoitan yleensä myös ääkkösten tilalla pelkät a ja o. Ge­nee­ris­ten tie­dos­to­ni­mien, kuten kuva1.png sijaan kannattaa käyttää jotain, mikä kertoo mitä kuvassa on. Esi­mer­kik­si pizzeria voisi kir­joit­taa kuvalle, jossa on pitsa tie­dos­to­ni­mek­si "salami-pizza.png".


Es­teet­tö­myyt­tä ja ha­ku­ko­net­ta ajatellen on myös hyvä täydentää kuviin liittyvät alt-tekstit. Niiden avulla voi kuvailla, mitä kuvassa näkyy. Edellistä esi­merk­kiä mukaillen alt-teksti pizza­ku­vas­ta voisi olla vaikka ”Her­kul­li­nen salami pizza”.


Ohje: Näin muokkaat kuvien alt-tekstejä Oidomissa.

Kuvien alt-tekstin muuttaminen

Sanojen määrä sivulla


Eri­lai­sis­sa ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­vis­sä ar­tik­ke­leis­sa yhtenevä mielipide tällä hetkellä on, että ta­val­li­sil­le sivuille ja blo­gi­pos­tauk­sil­le hyvä mi­ni­mi­mää­rä sanoille on vähintään 300 sanaa. Oikein hyville (eli tärkeille sivuille) eli esi­mer­kik­si asian­tun­te­vil­le ar­tik­ke­leil­le suositus on yli 900 sanaa. 


Muista lisätä vä­liot­si­koi­ta lukemisen hel­pot­ta­mi­sek­si ja tekstin jak­sot­ta­mi­sek­si. Otathan myös huomioon, että sisällön tulee olla uniikkia. Suorista, muiden ko­ti­si­vuil­ta ko­pioi­duis­ta teks­teis­tä Google to­den­nä­köi­ses­ti vain rankaisee eli sijoitus ha­ku­tu­lok­sis­sa tippuu, joten se ei kannata.


Joskus aikoinaan oli hyötyä myös siitä, jos sanat olivat pe­rus­muo­dos­sa. Lauseet saat­toi­vat silloin kuulostaa hieman hassuilta, kun tär­keim­mis­sä sanoissa pyrittiin jättämään tai­vu­tuk­set pois. Nykyään siitä ei enää ole hyötyä sillä Google tunnistaa hyvin sanojen tai­vu­tuk­set ja sy­no­nyy­mit.


Hauissa näkyviä avain­sa­no­ja on hyvä löytyä tekstissä. Niiden määrän suhteen kannattaa olla kuitenkin va­ro­vai­nen. Avainsana saisi esiintyä mak­si­mis­saan 1-2% ti­hey­del­lä eli noin kerran tai kaksi per sata sanaa. Jos avain­sa­no­ja käyttää paljon useammin, saattaa Google tulkita avain­sa­nat kik­kai­luk­si ja rangaista sivujen si­joit­tu­mis­ta sen vuoksi.


Tekstien boldaus eli vah­vis­ta­mi­nen


Lienee historian havinaa että tekstin bol­daa­mi­ses­ta olisi hyötyä ha­ku­ko­neis­sa. Siitä on tuskin enää mai­nit­ta­vaa hyötyä, koska ha­ku­ko­nei­ta yri­tet­tiin hämätä tekstin vah­vis­ta­mi­sel­la. Tällöin sen mer­ki­tys­tä ha­ku­tu­lok­sis­sa vä­hen­net­tiin. Siinä boldaus kuitenkin auttaa että ihmisten on helpompi nopeasti selailla tekstiä ja etsiä ha­lua­maan­sa tietoa. Älä kui­ten­kaan käytä boldausta liikaa, vaan mak­si­mis­saan kerran per kappale.


Vanhaa ja uutta sisältöä sekä linkit


Google arvostaa ko­ti­si­vu­ja­si sitä enemmän, mitä enemmän siellä on vanhaa ja uutta sisältöä. Käy­tän­nös­sä tällaista uutta sisältöä voi luoda esi­mer­kik­si blogin avulla. Myös Oidomissa voit tehdä kätevästi blogin. Löydät sen va­sem­mal­ta sinisestä palkista kohdasta Ar­tik­ke­lit. Muista vielä, että hyvässä ar­tik­ke­lis­sa on vähintään 900 sanaa. Ly­hyem­mäs­sä­kin mie­lel­lään vähintään 300 sanaa.

1619541576624_blogi_oidomissa.png-me

Blogista on myös se hyöty, että kun kirjoitat erityisen hyödyllisiä kirjoituksia, kävijät saattavat linkata kotisivusi sosiaalisessa mediassa tai heidän kotisivuillaan esimerkiksi juuri blogissaan.

Linkit


Muiden ko­ti­si­vuil­la olevat linkit, jotka johtavat sinun ko­ti­si­vuil­le eli jotka tuovat kävijöitä muiden ko­ti­si­vuil­ta omille ko­ti­si­vuil­le­si, ovat erittäin hyö­dyl­li­siä. Saat linkkien kautta suoraan kävijöitä, mutta myös Google arvostaa ko­ti­si­vu­ja­si enemmän, kun nämä ns. ul­ko­puo­li­set linkit ohjaavat sinne.


Linkit omilta net­ti­si­vuil­ta muiden sivuille on sellainen asia, mitä monet välttävät, koska pe­ri­aat­tees­sa linkit vievät pois ko­ti­si­vuil­ta. Niitä ei kui­ten­kaan kannata aina välttää. Esi­merk­ki­nä blo­gi­kir­joi­tuk­set, joissa ul­ko­puo­lel­le vievät linkit voivat olla hyö­dyl­li­siä lukijalle, niin ei siitä myöskään ha­ku­ko­neen kannalta ole haittaa vaan ne tekevät kir­joi­tuk­ses­ta­si kävijän kannalta paremman. Tär­keim­mil­lä ko­ti­si­vu­jen sivuilla käyt­täi­sin kuitenkin harkintaa ul­ko­puo­lis­ten linkkien kanssa. 


Teks­ti­link­kien olisi hyvä kuvata kohde, mihin linkki vie. Siten ha­ku­ko­nei­den kannalta on parempi käyttää yleis­luon­toi­sen ”Lue lisää täältä” linkin sijaan esi­mer­kik­si linkkiä ”Ohje hyvän pizzan tekoon” .

Avainsana do­mai­nis­sa tai URLissa


Googlen mukaan siitä ei ole hyötyä, että do­mai­nis­sa on avainsana. Sinällään, kun muistelen aiempia ko­ke­muk­sia­ni, niin tuosta tuntui aikoinaan olevan hyötyä. Se, mistä voi kuitenkin olla hyötyä, on laittaa avain­sa­no­ja URLiin eli niin sanottuun selaimen osoi­te­kent­tään. Esi­merk­ki­nä domain.fi/avainsana tai vaikka domain.fi/avainsana1-avainsana2. 


Jos ei muuta, niin osoite näkyy ha­ku­tu­lok­ses­sa ja saattaa hou­ku­tel­la käyttäjää tulemaan ko­ti­si­vuil­le­si. Joka ta­pauk­ses­sa on kan­nat­ta­vaa käyttää URL:issa ns. sel­ko­kie­lis­tä tekstiä, jossa sanat ovat luet­ta­vis­sa sen sijaan, että ne olisi esi­mer­kik­si nu­me­ro­sar­jo­ja tai sat­tu­man­va­rai­sia kirjaimia.


Ohje: Avain­sa­no­jen muut­ta­mi­nen Oidomissa URLiin.


Meta-kuvaus ja -otsikko


Meta-kuvaus on oleel­li­nen osa ha­ku­ko­neop­ti­moin­tia. Ennen oli myös meta-avain­sa­nat, mutta niillä ei enää ny­ky­ha­ku­ko­neil­le ole mer­ki­tys­tä (jälleen syynä että omi­nai­suut­ta aikanaan käy­tet­tiin väärin). Meta-otsikko on usein se otsikko, jota hakukone hyödyntää ha­ku­ko­nees­sa otsikkona.


Meta-otsikosta esimerkki alla olevassa kuvassa: ”Oidom-ko­ti­si­vu­ko­ne: Upeat kotisivut helposti".


Meta-kuvaus on  teksti, jota hakukone usein hyödyntää ha­ku­tu­lok­sen tekstissä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Google näyttää ha­ku­tu­lok­ses­sa mitä se haluaa eli se voi hyödyntää me­ta­ku­vaus­ta tai olla hyö­dyn­tä­mät­tä sitä.


Meta-ku­vauk­ses­ta esimerkki: ”Oidomin ko­ti­si­vu­ko­ne on helpoin tapa tehdä upeat kotisivut. Ylläpidä sisältöjä käden kään­tees­sä, myös pu­he­li­mel­la ja table­til­la. Kokeile 30 päivää il­mai­sek­si!”

hakutulos meta-otsikko ja meta-kuvaus

Kirjoita jo­kai­sel­le sivulle oma meta-otsikko ja -kuvaus. Hakukone ei tykkää tupla­si­säl­löis­tä sivuilla yleen­sä­kään, muttei eri­tyi­ses­ti metassa. On siis tärkeää, että me­ta­ku­vaus on jo­kai­sel­la sivulla uniikki ja liittyy kyseisen sivun sisältöön.


Älä tee me­ta­ku­vauk­ses­ta kauhean pitkää. Mak­si­mis­saan 50-160 merkkiä. Google saattaa hyvin lyhentää erityisen pitkiä kuvauksia ja toisaalta lopulta Google myös päättää käyttääkö se me­ta­ku­vaus­ta ylipäänsä hyödyksi ha­ku­tu­lok­ses­sa.


Meta-otsikon ja -kuvauksen li­sää­mi­nen Oidomissa.


Ko­ti­si­vu­jen on toi­mit­ta­va hyvin myös kän­ny­käl­lä ja table­til­la


Kän­ny­köi­den, tablet­tien eli kaikkien mo­bii­li­lait­tei­den merkitys in­ter­ne­tis­sä on kasvanut val­ta­vas­ti ja tulee olemaan koko ajan vain suurempi. Tämän tiedostaa myös Google, jonka mukaan mo­bii­li­käyt­tä­jä poistuu ko­ti­si­vuil­ta n. 5 kertaa helpommin ja siksi ha­ku­ko­neet myös ar­vos­ta­vat enemmän ko­ti­si­vu­ja, jotka toimivat hyvin myös mo­bii­li­lait­teil­la. Tämän voi huomata myös Googlen tar­joa­mas­sa pal­ve­lus­sa Pagespeed. Siinä näytetään ensin tulokset mo­bii­li­lait­teel­le ja sitten voi katsoa tuloksia myös tie­to­ko­net­ta käyt­tä­vil­le. Näin ollen ko­ti­si­vu­jen tulee olla res­pon­sii­vi­set eli mo­bii­liys­tä­väl­li­set. Lisäksi ko­ti­si­vu­jen tulee toimia nopeasti myös hi­taam­mil­la yh­teyk­sil­lä.


Oidom optimoi kuvat ja tekstit suoraan kaikille näytöille sopiviksi, joten käyttäjän ei tarvitse huolehtia mo­bii­liop­ti­moin­nis­ta. Jos et käytä Oidomia, kannattaa eri­tyi­ses­ti tutkia ovatko kotisivut toimivat kaikilla eri näytöillä ja toisaalta esi­mer­kik­si la­tau­tu­vat­ko ne nopeasti.

Tuloksien seu­raa­mi­nen (Google Analytics)


Moni asia ei edisty, jos ei kehitystä seuraa. Samoin on ko­ti­si­vu­jen suhteen. Kä­vi­jöi­den seu­raa­mi­seen voi käyttää jotain ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lua. Näistä käytetyin lienee Google Analytics. Sen avulla on hyvä seurata ko­ti­si­vu­jen kä­vi­jä­mää­rien kehitystä ja mille eri sivuille kävijät menevät. Lisäksi sieltä voi esi­mer­kik­si seurata kuinka kauan kävijät kes­ki­mää­rin viettävät aikaansa ko­ti­si­vuil­la.


On hyvä seurata myös eri­lais­ten avain­sa­no­jen eli ha­ku­ter­mien me­nes­tys­tä. Tähänkin on saa­ta­vil­la paljon erilaisia seu­ran­ta­työ­ka­lu­ja. Yksi sellainen on Wincher. Käy­tän­nös­sä Winc­he­ris­sä voit seurata, miten ko­ti­si­vusi sijoittuu tietyillä ha­kusa­noil­la. Jotta kotisivut löytyvät, on  tärkeää sijoittua ha­ku­ko­neen en­sim­mäi­sel­le sivulle eli en­sim­mäi­sen kymmenen ha­ku­tu­lok­sen joukkoon.

So­si­aa­li­nen media ja videot (Youtube)


Ko­ti­si­vu­jen yleisen nä­ky­vyy­den kannalta so­si­aa­li­nen media on tärkeä. Voit saavuttaa so­si­aa­li­sen median kautta nopeammin tuloksia eli kävijöitä ko­ti­si­vuil­la­si kuin ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin kautta. Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti on pit­kä­jän­teis­tä työtä. So­si­aa­li­nen media ei suoraan vaikuta ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen, mutta se vaikuttaa epä­suo­ras­ti: sen avulla voit saada ko­ti­si­vuil­le­si linkkejä, jotka nostavat ko­ti­si­vu­je­si arvoa.


Youtube-videoilla on käy­tän­nös­sä sama hyöty kuin so­si­aa­li­sel­la medialla. Voit saada ihmisiä lin­kit­tä­mään ko­ti­si­vuil­le­si. Toisaalta tar­joa­mal­la laa­du­kas­ta sisältöä parannat myös brändin nä­ky­vyyt­tä. On myös vanhoja tut­ki­muk­sia siitä, että ko­ti­si­vu­jen, joiden yläosassa on video, ha­vait­tiin si­joit­tu­van muita ko­ti­si­vu­ja paremmin. Nykyajan ha­ku­ko­neil­le video on kuitenkin to­den­nä­köi­ses­ti vain osa koko­nai­suut­ta, joskin se voi olla hyvä ja tärkeä osa ni­me­no­maan laa­duk­kaan koko­nai­suu­den tar­joa­mi­sek­si kä­vi­jöil­le.

Älä vaihda domainia


Domain kannattaa pyrkiä säi­lyt­tä­mään samana. Kun olet tehnyt ko­ti­si­vu­jen eteen kovasti töitä voit menettää paljon tuosta ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin liit­ty­väs­tä työstä vaih­ta­mal­la domainin.

Lop­pusa­nat


Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO) voi olla ta­sa­pai­noi­lua sen kanssa, mitä sanoja missäkin kannattaa käyttää. Nykyään kuitenkin kikkailun sijaan kannattaa keskittyä sisältöön ja sen laatuun. Google pyrkii tar­joa­maan pal­ve­lun­sa käyt­tä­jil­le en­sisi­jai­ses­ti laa­du­kas­ta sisältöä, mikä olisi mah­dol­li­sim­man lähellä sitä, mitä käyttäjä haluaa.