Artikkelit

Do Something Great
1.9.2021
Miten teet hyvät kotisivut, mikä on ko­ti­si­vu­jen hinta ja mitä ko­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­dos­sa kannattaa huomioida.
RayBan sunglasses
23.6.2021
Oidomilla tehdyt net­ti­si­vut käy ja kukkuu ilman eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä myös lomasi aikana. Varmista kuitenkin ennen lomille lomp­si­mis­ta, että ko­ti­si­vusi sisällöt pal­ve­le­vat myös lo­ma­kau­den sa­tun­nai­sia vie­rai­li­joi­ta.
Logo, Google Sydney
29.4.2021
Meiltä kysytään usein varsinkin asiakkaan ko­ti­si­vu­jen ollessa vielä al­ku­tai­pa­leel­la, miten saan ko­ti­si­vu­ni näkymään Googlessa ja toisaalta, miten nä­ky­vyyt­tä ha­ku­ko­neis­sa pa­ran­ne­taan. Pureudun tässä kir­joi­tuk­ses­sa ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin saloihin.
black and white street sign
25.3.2021
Vuosi 2020 oli Oidomille monelta kantilta kat­sot­tu­na kään­ne­koh­ta. Pe­rus­tim­me Oidom Oy:n ja lisäsimme ko­ti­si­vue­di­to­riim­me monia uusia omi­nai­suuk­sia. Näiden myötä Oidom täyttää entistä paremmin lu­pauk­sen­sa siitä, että sillä voi tehdä ja ylläpitää hienoja net­ti­si­vu­ja, jotka ovat nopeat aina ja kaik­kial­la. Ke­hi­tys­työ kuitenkin jatkuu yhä edelleen ja suun­ni­tel­mat tu­le­vai­suu­den suhteen ovat kir­kas­tu­neet.

Tägit