low angle photo of curtain wall building

Kaikki ar­tik­ke­lit

Oidom on uusi tuttavuus ko­ti­si­vu­ko­nei­den rin­ta­mal­la. Ja melko mukava sellainen, vaikka itse niin sa­nom­me­kin. Uusim­mas­sa päi­vi­tyk­ses­sä mukaan tuli mah­dol­li­suus kir­joit­taa ar­tik­ke­le­ja, joten luon­nol­li­ses­ti val­jas­tam­me tämän omi­nai­suu­den myös omaan käyt­tööm­me. Jatkossa blogimme kautta pystyt päi­vi­tys­ten lisäksi tutus­tu­maan myös Oidomin käyt­tä­jiin ja ajan­koh­tai­siin tren­dei­hin ko­ti­si­vu­rin­ta­mal­la.
Oman ko­ti­si­vu­ko­neen kehitys on iso projekti, joka vaatii oman ke­hit­tä­jä­tii­min­sä ja sitä kautta myös paljon aikaa ja re­surs­se­ja. Siten myöskään Oidom-projektin aloit­ta­mis­ta ei tehty ilman kun­nol­lis­ta harkintaa vaan eri vaih­toeh­to­ja poh­dit­tiin tarkasti. Tässä kir­joi­tuk­ses­sa on tar­koi­tuk­se­na avata tarkemmin, miten tämän ko­ti­si­vu­ko­ne­pro­jek­tin aloit­ta­mi­seen oikein pää­dyt­tiin.
Vuoden 2019 päivät alkavat käydä vähiin. Näin ennen jou­lu­lo­mil­le rau­hoit­tu­mis­ta onkin hyvä kerrata eritoten vii­meis­ten kuu­kausien aikana ta­pah­tu­nei­ta päi­vi­tyk­siä sekä raottaa verhoa tulevan vuoden suun­ni­tel­mien osalta.
Tammikuu ei tänä vuonna tuntunut yhtään niin pitkältä kuin nor­maa­lis­ti. Oidomin ke­hi­tys­tii­mi on jatkanut viime vuoden lopulla vii­meis­tel­ty­jen toi­min­nal­li­suuk­sien tes­taus­ten sekä hie­no­sää­tö­jen parissa. Helmikuun al­ku­puo­lel­la päi­vi­tim­me nuo uutuudet vihdoin myös tuo­tan­toon muidenkin Oidomin käyt­tä­jien iloksi. Seu­raa­vas­sa avaamme tarkemmin mitä erityisen huo­mio­nar­vois­ta uusin päivitys pitää sisällään.
Etäkevät on vaihtunut vauh­dik­kaas­ti kesään. Päi­vi­tyk­siä on Oidomiin tehty viime aikoina ahkeraan tahtiin ja tässä kir­joi­tuk­ses­sa avaamme tarkemmin mitä kaikkea uutta edi­to­ris­ta löytyy.
Miksi yritys tarvitsee omat kotisivut, miksi mitkä tahansa kotisivut eivät ole riittävät ja toisaalta, miksi käyttää ko­ti­si­vu­jen tekoon Oidomia?