_1012037-me.jpg

Ko­ti­si­vu­ko­ne juu­ri si­nul­le - Oi­dom

Oi­dom on ko­ti­si­vu­ko­ne, jon­ka avul­la teet net­ti­si­vusi ja yl­lä­pi­dät si­säl­tö­jä kä­den kään­tees­sä

Net­ti­si­vut hel­pos­ti - Li­sää vain si­säl­tö

Olet­ko vä­sy­nyt jän­näi­le­mään mil­tä si­vusi tu­lee näyt­tä­mään tal­len­na-pai­nik­keen klik­kauk­sen jäl­keen? Ha­luai­sit­ko vai­kut­taa enem­män sii­hen mil­tä si­vus­to­si näyt­tää il­man, että jou­dut palk­kaa­maan koo­da­rin te­ke­mään ha­lua­ma­si muu­tok­set? Sii­nä ta­pauk­ses­sa Oi­dom voi olla si­nul­le juu­ri se oi­kea ko­ti­si­vu­ko­ne.

k%C3%A4ytett%C3%A4vyys-me.png

Ih­mi­set tyk­kää

Val­miik­si suun­ni­tel­luil­la si­vu­poh­jil­la saat ra­ken­net­tua no­peas­ti si­vus­ton, jota on help­po käyt­tää ja joka näyt­tää hy­väl­tä.

hakukoneoptimointi-me.png

Ro­bo­tit tyk­kää

Si­vus­ton pe­rus­ra­ken­teis­sa on huo­mioi­tu ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin kan­nal­ta oleel­li­set asiat ja pys­tyt myös itse ha­lu­tes­sa­si li­sää­mään ha­ku­ko­neil­le nä­ky­viä tie­to­ja.

helppo-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-me.png

Sinä tyk­käät

Oi­do­min avul­la saat teh­tyä omat net­ti­si­vusi no­peas­ti ja hel­pos­ti. Va­lit­set so­pi­van poh­jan, tar­vit­ta­vat osiot ja li­säät si­säl­lön. Oi, mi­ten help­poa!

_DSC1878-me.jpg

Oi­kea WY­SIWYG-edi­to­ri

Help­po si­säl­lön­muok­kaus

Pää­set li­sää­mään ja muok­kaa­maan si­säl­tö­jä suo­raan si­vu­nä­ky­mäs­sä, jo­ten näet te­ke­mä­si muu­tok­set ja nii­den vai­ku­tuk­set si­vusi ul­koa­suun heti. Val­miik­si vii­meis­tel­lyt si­säl­tö­osiot hel­pot­ta­vat si­vu­jen te­koa. Va­lit­se vain so­pi­va osio ja vaih­da teks­tit sekä ku­vat so­pi­vik­si.

_DSC1871-me.jpg

Si­nun nä­köi­se­si net­ti­si­vut

Rää­tä­löi­tä­vä ul­koa­su

Voit va­li­ta si­vus­to­si ul­koa­sun val­miik­si suun­nit­te­le­mis­tam­me mal­li­poh­jis­ta. Mi­kä­li si­vu­poh­jat vä­ri­va­lin­toi­neen ei­vät kui­ten­kaan ole ihan sel­lai­set kuin ha­luat, voit muo­ka­ta nii­tä oman ma­kusi mu­kaan.

_DSC1680-me.jpg

Ker­ro se ku­vin

Si­sään­ra­ken­net­tu ku­va­pank­ki

Oi­do­mis­sa on si­sään­ra­ken­net­tu­na ku­va­pank­ki, jon­ka ku­via voit va­paas­ti hyö­dyn­tää si­vul­la­si. Tämä tar­koit­taa, että käy­tös­sä­si on Unsplash-pal­ve­lun päi­vit­täin täy­den­ty­vä ku­va­vir­ta, jos­sa on yli 900 000 ku­vaa.

_DSC1864-me.jpg

Ja tämä on vas­ta al­kua...

Tu­los­sa pian!

Ke­hi­täm­me pal­ve­lua ak­tii­vi­ses­ti käyt­tä­jä­pa­laut­teen poh­jal­ta ja pal­jon uut­ta on vie­lä tu­los­sa. Py­rim­me tuo­maan uusia omi­nai­suuk­sia joka viik­ko.

Ei mi­kään ta­val­li­nen ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on suun­ni­tel­tu pois­ta­maan kaik­ki ta­val­li­set mur­heet net­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­dos­sa. Näin voit itse kes­kit­tyä luo­maan si­vul­le laa­du­kas­ta si­säl­töä. Oi­do­mil­la teh­dyt net­ti­si­vut toi­mi­vat huip­pu­mo­der­nil­la alus­tal­la.

luotettava-hosting-me.png

Ei pal­ve­lin­mur­hei­ta

Toi­sin kun pe­rin­tei­set net­ti­si­vut, Oi­dom si­vut ei­vät ole riip­pu­vai­sia yk­sit­täi­ses­tä pal­ve­li­mes­ta. Oi­dom si­vut on ha­jau­tet­tu pil­vi­pal­ve­li­mil­le ym­pä­ri maa­il­maa ja toi­mi­vat aina il­man kat­kok­sia.

nopeat-nettisivut-me.png

No­pea

Si­vu­jen opeus on tär­ke­ää sekä käyt­tä­jil­le että ha­ku­ko­neil­le. Oi­dom si­vut ovat aina sa­la­man no­peat kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Si­nun ei tar­vit­se mu­reh­tia si­vu­jen no­peu­den op­ti­moin­nis­ta. Op­ti­moim­me si­vusi au­to­maat­ti­ses­ti.

tietoturva-me.png

Tie­to­tur­val­li­nen

Oi­dom-ko­ti­si­vu­ko­neel­la teh­dyt si­vut ovat staat­ti­set. Näin ol­len nii­tä ei voi­da hak­ke­roi­da ku­ten pe­rin­tei­siä PHP:llä teh­ty­jä net­ti­si­vu­ja. Kai­kil­la si­vuil­la on myös au­to­maat­ti­ses­ti SSL-var­men­ne.

responsiiviset-ja-mobiilioptimoidut-nettisivut-helposti-me.png

Res­pon­sii­vi­set

Oi­do­mil­la teh­dyt si­vut on aina res­pon­sii­vi­set. Pie­ni­mil­lä näy­töil­lä si­vuil­le la­da­taan mo­bii­liop­ti­moi­dut ku­vat ja pit­kät teks­tit ta­vu­te­taan.

oidom-bg-me.jpg

Kuu­le Oi­dom-uu­ti­set en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

 Ti­laa uu­tis­kir­jeem­me niin saat Oi­dom-uu­ti­set suo­raan in­boxii­si.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text